آئین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸۷۳


بسمه تعالی


در اجرای بند "الف" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌ نامه داخلی هیأت امنا به شرح ذیل می‌باشد:


ماده ۱- جلسات عادی هیأت امنا حداقل ۳ بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس هیأت تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیأت امنا از طریق دفتر هیأت‌های امنا با تأیید رئیس هیأت امنا تعیین خواهد کرد.
تبصره: هر یک از اعضای هیأت امنا می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت ارسال نمایند تا بر طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیأت دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد فوق‌العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال
دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیأت امنا با حضور حداقل ۲/۳ اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف بعلاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیأت امنا با آن، هم رأی بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیأت امنا امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیأت‌های امنا خواهد بود.
تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیأت‌های امنا برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌گردد.


ماده ۶- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنا کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون دائمی هیأت امنا" طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۷- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی اقدام و نتیجه بررسی به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امنا در دستور کار هیأت امنا قرار خواهد گرفت.

ماده ۸- اعضای هیأت امنا شخصاً در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبلاً کتباً به دبیر هیأت اطلاع می‌دهد.
تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیأت امنا اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امنا خواهد بود.
این آئین نامه در ۸ ماده و ۴ تبصره و ۱ پیوست، در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۸۳‬ هیأت امنا به تصویب رسید.
 


 

پیوست آئین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران


دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
موضوع ماده ۶ آئین‌نامه داخلی – (پیوست آئین‌نامه داخلی)

۱- ترکیب:
۱-۱- رئیس دانشگاه (دبیر کمیسیون دائمی)،
۲-۱- سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنا،
۳-۱- یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی،
۴-۱- نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
۵-۱- نماینده دفتر هیأت‌های امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

۲- نحوه فعالیت:
موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیأت امنا تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیأت امنا ارائه نمایند. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح خواهد شد.
جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

 

دریافت فایل pdf آئین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران