کمیسیون دائمی هیأت امنا

تعداد بازدید:۹۶۹۹مطابق با ماده ۶ آئین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنا، کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" در هر دوره هیأت امنا تشکیل می‌شود که اعضای آن عبارت است از: رئیس دانشگاه (دبیر کمیسیون دائمی)؛ یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی؛ سه نفر از اساتید صاحب‌نظر و متخصص به انتخاب هیأت امنا، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده دفتر هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل خواهد آمد. لذا موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیأت امنا تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون دائمی ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیأت امنا ارائه نمایند. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح خواهد شد.


شرح وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی

اعضای کمیسیون دائمی

تماس با ما