مرکز گزینش

تعداد بازدید:۱۳۹۹۱

مدیریت گزینش دانشگاه 

با استناد به آیین نامه ها و مقررات هیأت عالی جذب و گزینش ریاست جمهوری و نیز  هیأت مرکزی جذب و گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف این مدیریت در بخش های هیات علمی و کارکنان به شرح ذیل می باشد.

وظایف در بخش اعضای هیأت علمی

 اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و موارد ارجاع شده از سوی هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی مستقر در نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

 معرفی و پیشنهاد اسامی هیأت علمی به هیات مرکزی جذب جهت انتخاب به عنوان اعضای کارگروه تعیین صلاحیت عمومی  اعضای هیأت علمی دانشگاه

 استعلام از ادارات و مراکز تعریف شده در آئین نامه های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به منظور تأمین بخشی از نیازهای پرونده متقاضیان برای صدور رأی در کارگروه تعیین صلاحیت عمومی دانشگاه؛

 انجام مراحل تحقیق از منابع مورد تأیید در دانشگاه تهران و سایر مراکز ذیربط در خصوص متقاضیان استخدام در بدو ورود و یا  اعضای هیأت علمی شاغل با صلاحدید کارگروه تعیین صلاحیت عمومی اعضای هیأت علمی؛

 گفتگوی حضوری با اعضای هیأت علمی  متقاصی بورسیه وجایابی، طرح سربازی و  استخدام پیمانی و نیز  اعضای هیأت علمی شاغل، قبل از طرح پرونده آنها در جلسات دوره ای کارگروه تعیین صلاحیت عمومی.

وظایف در بخش کارکنان

 اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و موارد ارجاع شده از سوی هیات عالی گزینش ریاست‌ جمهوری و هیأت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص گزینش کارکنان دانشگاه؛

 معرفی و پیشنهاد افراد به هیات مرکزی گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت انتصاب به عنوان اعضای هسته گزینش؛

 استعلام از ادارات و مراکز تعریف شده در قانون گزینش برای تکمیل پرونده پرسنلی افراد به منظور صدور رأی جهت تعیین صلاحیت عمومی؛

 انجام مراحل تحقیق از منابع مورد تائید گزینش در محل های سکونت و کار متقاضیان استخدام و افراد شاغل و نیز استعلام از مسئولین واحدهای تابعه دانشگاه برای کلیه پرونده ها قبل از صدور رأی؛

 انجام  مصاحبه حضوری با کارکنان دانشگاه در  مراحل مختلف استخدام اعم از قرارداد معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی بر حسب نیاز؛

 بررسی و تعیین صلاحیت عمومی (اخلاقی، اعتقادی و سیاسی) متقاضیان مشمول قانون گزینش برای اشتغال در بخش کارکنان دانشگاه در جلسات هفتگی با حضور مدیر گزینش دانشگاه و اعضای هسته.