نمایه موضوعی مصوبات هیأت امنا

تعداد بازدید:۲۰۵۹۲

 

الف قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

۱. جلسه ۱۴ / ۰۶ / ۱۳۴۶

 • آئین نامه داخلی هیأت امنا
   

۲. جلسه ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۴۶

 • چگونگی مصرف مازاد حق نام نویسی امتحانات ورودی
 • هزینه‌های امتحانات ورودی
 • آئین نامه وام شرافتی
   

۳. جلسه ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۴۶

 • اجرای مقررات مالی و استخدامی راجع به هیأت آموزشی (علمی) تا زمان تصویب آئین نامه در هیأت امنا
   

۴. جلسه ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۴۶

 • آئین نامه مرکز راهنمایی دانشجویان
 • انتخاب آقای دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه برای مدت ۵ سال
   

۵. جلسه ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۴۶

 • اجرای موقت آئین نامه استخدام هیأت آموزشی (علمی) در حد رفع مشکلات از حیث کادر استادیار
 • انحلال کادر انتظامی موجود و تفویض اختیار و مسؤولیت ترتیب انتظامات داخلی دانشگاه به رئیس دانشگاه
 • ترتیب پرداخت حق‌الزحمه و پاداش امتحانات ورودی
   

۶. جلسه ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۴۶

 • بودجه
   

۷. جلسه ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۴۶

 • آئین نامه امور مالی و معاملات دانشگاه
 • مقاوله نامه با وزارت علوم در خصوص دانشجویان سال سوم دانشکده کشاورزی رضائیه (ارومیه)
 • انتخاب تعدادی از رؤسای دانشکده‌ها
 • تأمین هزینه کلاس‌های شبانه از محل هزینه نام نویسی و شهریه دانشجویان
   

۸. جلسه ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۴۶

 • تبدیل وضع دبیران دانشگاه به استادیاری
 • انتخاب رئیس دانشکده پزشکی
 • ترمیم حقوق ورثه مرحوم دکتر ابوالحسن معظمی گودرزی دانشیار متوفای دانشکده کشاورزی
   

۹. جلسه ۳۰ / ۰۳ / ۱۳۴۷

 • بودجه
 • تصویب نهایی آئین نامه معاملات دانشگاه تهران
 • اجازه هزینه از عوائد خاص وتنفیذ هزینه‌های انجام شده قبلی
 • هزینه امتحانات ورودی و افزایش حقوق برگزار کنندگان امتحانات
 • تبدیل وضع عده‌ای از دبیران دانشگاه به استادیاری
 • حق الوکاله وکلای دانشگاه
   

۱۰. جلسه ۱۸ / ۰۴ / ۱۳۴۷

 • انتخاب آقای هوشنگ سیحون به ریاست دانشکده هنرهای زیبا
 • ترمیم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورثه مرحوم رضاقلی سرداری استاد متوفای دانشکده حقوق و مرحوم ابوالحسن معظمی گودرزی دانشیار متوفای دانشکده کشاورزی
 • پرداخت هزینه معالجات دکتر محمد معین در نوتردام
 • تصویب موادی از مقررات استخدامی هیأت آموزشی (علمی)
   

۱۱. جلسه ۲۵ / ۰۴ / ۱۳۴۷

 • تصویب موادی از مقررات استخدامی هیأت آموزشی (علمی)
   

۱۲. جلسه ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۴۷

 • تصویب موادی از مقررات استخدامی هیأت آموزشی (علمی)
 • انجام برخی هزینه‌ها از محل مازاد وجوه حاصل از نامنویسی امتحانات ورودی
   

۱۳. جلسه ۲۹ / ۰۵ / ۱۳۴۷

 • استعفای آقای دکتر جهانشاه صالح و انتخاب آقای پروفسور فضل الله رضا به ریاست دانشگاه
   

۱۴. جلسه ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۴۷

 • اجازه جذب تعدادی معلم پیمانی و تعیین حقوق آنان
 • اجازه هزینه از عوائد اختصاصی
 • تمدید اجازه اجرای موقت آئین نامه استخدام هیأت آموزشی (علمی)
   

۱۵. جلسه ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۴۷

 • نحوه انتصاب مدیران گروه‌ها و رؤسای دانشکده‌ها
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای تصویب آئین نامه استخدامی هیأت آموزشی (علمی) و صدور دستور اجرای آزمایشی آن
 • اجازه پرداخت فوق العاده به استادیاران
 • تشکیل کمیته ارزشیابی خدمات اعضای هیأت آموزشی (علمی) به منظور پرداخت پاداش تحت عنوان جایزه علمی
 • نحوه اعلام داوطلبی برای احراز رتبه دانشیاری
 • نحوه تخصیص بخشی از اعتبارات سال ۱۳۴۷
   

۱۶. جلسه ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۴۷

 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص مقررات استخدامی هیأت آموزشی (علمی)
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه برای جابجایی اعتبارات مواد مختلف بودجه
 • نحوه جابجایی اعتبارات برنامه‌ها
 • تمرکز عوائد اختصاصی در سازمان مرکزی
 • تأمین اعتبار هزینه‌های غیر مستمر از محل صرفه جویی ردیف‌های بلاتصدی و ردیف‌هایی که متصدیان آنها به علتی از صندوق دانشگاه دریافتی ندارند
 • اختصاص مبلغی برای کمک رئیس دانشگاه به دانشجویان بی بضاعت و خدمتگزاران جز و امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص بخشی از هزینه‌های جاری
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص اصلاح آئین نامه معاملات
   

۱۷. جلسه ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۴۷

 • اعطای رتبه استادی به آقای دکتر احمد فردید و رتبه دانشیاری به آقایان احمد صفایی و مرتضی مطهری
   

۱۸. جلسه ۰۲ / ۱۲ / ۱۳۴۷

 • تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۴۸ دانشگاه
 • اعطای مقام استادی به آقای کمال نوربخش
   

۱۹. جلسه ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۴۸

 • تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی سازمان اداری دانشگاه
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه در خصوص اعزام اعضای هیأت آموزشی (علمی) به خارج با پرداخت پاداش ماهانه در موارد استثنایی
 • تعیین مهلت برای تکمیل نهایی مقررات استخدامی هیأت آموزشی (علمی)
   

۲۰. جلسه ۲۸ / ۰۴ / ۱۳۴۸

 • استعفای آقای پروفسور فضل الله رضا و انتخاب آقای دکتر علینقی عالیخانی به ریاست دانشگاه
   

۲۱. جلسه ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۴۸

 • تشکیل کمیسیون جدید برای تصویب آئین نامه استخدام هیأت آموزشی (علمی)
 • دستور خریداری اعیانی‌های مجاور دانشکده کشاورزی از محل صرفه جویی های سال قبل
 • تخصیص صرفه جویی های سال قبل به هزینه‌های سال ۱۳۴۸ و پرداخت فوق العاده به هیأت آموزشی (علمی)
 • نحوه فروش کتب منتشره اداره کل انتشارات دانشگاه
 • تفاوت حقوق دریافتی و وظیفه مرحوم پور داود و مرحوم رضاقلی سرداری
 • اعتبارات دانشکده کشاورزی
 • انعقاد قرارداد حسابرسی حساب‌های سال ۱۳۴۷ و انجام خدمات حسابداری با مؤسسه امین
   

۲۲. جلسه ۰۳ / ۰۲ / ۱۳۴۹ و چند جلسه بعدی که تاریخ آنها مشخص نیست

 • تعیین فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • تصویب مراتب علمی عده‌ای از اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه در خصوص اصلاح آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • انعقاد قرداد حسابرسی سال ۱۳۴۸ با مؤسسه امین
 • تأمین اعتبار وام دانشجویی
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای انعقاد قرارداد تحقیق و تألیف کتاب با آقای دکتر ذبیح الله صفا
 • تعیین فوق العاده مخصوص رؤسای دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی
 • اجازه مصرف عوائد اختصاصی
 • پرداخت ماهانه ما به التفاوت حقوق وظیفه به ورثه مرحوم رضاقلی سرداری و مرحوم پورداود
 • اعطای پایه یک دانشیاری به آقای دکتر رکن الدین سادات تهرانی و پایه چهار استادیاری به آقای دکتر تقی ابتکار
 • انعقاد قرارداد با مؤسسه اعتبار دانشگاه برای وصول شهریه فارغ التحصیلانی که بدهی دارند
 • واگذاری زمین به آموزش و پرورش کرج
 • گزارش حسابرسان مؤسسه امین
 • فوق العاده معاینه پزشکی دانشجویان
 • فوق العاده مخصوص سرپرست دانشکده اقتصاد
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه در خصوص بودجه سال ۱۳۴۹
 • تعیین تکلیف کتابهای مانده در انبار سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه
 • تصویب پایه و مرتبه تعدادی از اعضای هیأت علمی
 • تصویب حساب‌های سال ۱۳۴۷ با توجه به گزارش مؤسسه حسابرسی امین
 • اصلاح آئین نامه تدارکات
 • تمدید مأموریت آقای عبدالعلی جهانشاهی در بانک بین المللی ترمیم و توسعه
 • اذن انتفاع یک قطعه زمین به شهرداری کرج برای بنای کتابخانه عمومی
 • اجازه بهره برداری بازرگانی از مؤسسه فیزیوتراپی دانشگاه
 • تبعیت از مقررات قانون محاسبات عمومی تا زمان تهیه مقررات خاص دانشگاه تهران
 • پرداخت فوق العاده مخصوص مربیان تمام وقت از ابتدای سال ۱۳۵۰
   

۲۳. جلسه ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۵۰

 • استعفای آقای دکتر عالیخانی و انتخاب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی به ریاست دانشگاه
   

۲۴. جلسه ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۵۰

 • تأیید انتصاب معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها
 • تصویب تهیه طرح‌های اجرایی برای تأمین مسکن، درمان و بیمه کادر آموزشی و اداری
 • تجدید نظر در برخی مواد آئین نامه‌ها
 • تصویب تدوین و اجرای موقت آئین نامه معاملات دانشگاه
 • تغییر تشکیلات سازمان مرکزی
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای تصویب بودجه سال ۱۳۵۰
 • تفسیر ماده ۷ قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه
 • پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه مرحوم رضاقلی سرداری
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه برای دعوت از اساتید به منظور تدریس در تابستان
 • پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص به اساتید برای تدریس در تابستان از محل صرفه جویی های سال ۱۳۴۹
   

۲۵. جلسه ۱۷ / ۰۶ / ۱۳۵۰

 • اصلاحات آئین نامه استخدام هیأت علمی
 • فوق العاده مخصوص رؤسا و سرپرستان دانشکده‌ها
 • تمدید مأموریت آقای دکتر احسان نراقی
 • تصویب مراتب علمی عده‌ای از اعضای هیأت علمی
 • انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی امین برای ادامه کار تا پایان سال ۱۳۵۰
 • اعزام اعضای هیأت علمی به خارج برای کسب مدارج بالاتر دانشگاهی
   

۲۶. جلسه ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۵۰

 • انتصاب رؤسای دانشکده‌های «علوم اداری و مدیریت بازرگانی» و «داروسازی»
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای تصویب بودجه سال ۱۳۵۱ و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی
 • کمک ماهانه به ورثه عده‌ای از اساتید و پرداخت بدهی بانکی شادروان حسین توفان استادیار دانشکده علوم
 • اجاره استفاده شهرداری کرج از یک قطعه زمین برای احداث پارک
 • معافیت فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان شاغل و بازنشسته از پرداخت شهریه دوره لیسانس
 • پرداخت اضافه کار ماهانه به رؤسای مراکز پزشکی
 • بررسی گزارش‌های حسابرسی سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ و تذکر نواقص موجود
 • احتساب سوابق آموزشی آقای دکتر فرهاد نواب در خارج از کشور
 • موافقت با تمدید مأموریت اعضای رسمی غیر تمام وقت هیأت علمی
 • تأیید شمول آئین نامه فوق العاده روزانه در مورد رئیس و معاونان دانشگاه
 • تجدید نظر در پست‌های سازمانی
 • تغییر ماده ۱۰ آئین نامه استخدامی هیأت علمی
   

۲۷. جلسه ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۵۱

 • دو سره شدن درمانگاه بیمارستان رازی و اورژانس بیمارستان سینا
 • واگذاری زمین به کارکنان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی برای تهیه مسکن
 • تشکیل کمیسیون ویژه برای تعیین ضابطه کمک به ورثه اساتید متوفی
 • اجازه استفاده از یک قطعه زمین به شرکت مخابرات ایران
 • ارتقا و تعیین وضع استخدامی اعضای هیأت علمی که از سوی دولت به خارج از کشور اعزام می‌شوند
 • تعیین نحوه فروش یا مبادله کتابهای زائد و غیر قابل استفاده
 • ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی غیر تمام وقت
 • تصویب نهایی آئین نامه امور مالی و معاملات دانشگاه
 • اعطای یک پایه ترفیع به اعضای هیأت علمی
 • متمم بودجه
 • پرداخت فوق العاده مخصوص به اعضای هیأت علمی و کادر اداری از محل صرفه جویی های اعتبارات
 • تشکیل کمیسیون ویژه برای تدوین مقررات بهره برداری بازرگانی از امکانات مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
   

۲۸. جلسه ۰۹ / ۰۵ / ۱۳۵۲

 • تعیین دبیر هیأت امنا
 • تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا
 • بیمه درمانی کارکنان
 • قدردانی از کمک‌های آقایان محمود افشار، محسن مقدم و محمود فاتح به دانشگاه
 • کمک به ورثه مرحوم ملک الشعرای بهار
 • تصویب مقررات کمک به ورثه اساتید متوفی
 • آئین نامه حق التألیف
 • ترمیم واحد جدول حقوقی و ترمیم فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشگاه
 • تشکیل کمیسیون ویژه برای تصویب اساسنامه مرکز پزشکی داریوش کبیر
 • افزایش حق الوکاله مشاور حقوقی دانشگاه
 • مقررات پرداخت فوق العاده مخصوص به اعضای هیأت علمی غیر تمام وقت دارای سمت‌های مدیریت
 • اصلاح ماده ۴۵ آئین نامه معاملات در خصوص خرید کتاب برای کتابخانه های دانشگاه
 • ارتقای مرتبه علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی و نحوه احتساب سوابق آموزشی مربیان برای تعیین پایه آنان
 • نحوه محاسبه سوابق خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی
 • ارجاع بررسی گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ به کمیسیون ویژه
 • معافیت کارکنان از شهریه دوره‌های شبانه لیسانس، فوق لیسانس و دکتری
 • نحوه رسیدگی به تخلفات مسؤولان دانشکده دندان پزشکی
 • اصلاح مقررات تشکیل هیأت ممیزه
   

۲۹. جلسه ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۵۲

 • ترمیم و برقراری تعادل میان حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مختلف
 • تعریف و تنظیم ضوابط اجرایی کار تمام وقت و نیمه وقت اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای اصلاح و تکمیل آئین نامه استخدامی هیأت علمی و سازمان آموزشی و اداری دانشگاه
 • تفویض اختیار به کمیسیون ویژه برای تصمیم گیری در مورد ارتقا اعضای هیأت علمی
 • ارجاع بررسی بودجه و متمم بودجه سال ۱۳۵۳ به کمیسیون مالی منتخب هیأت امنا
 • تمدید مأموریت دو تن از استادیاران
 • ترمیم فوق العاده مخصوص سرپرستان دانشجویان پسر و دختر
 • واگذاری زمین معوض به آقای مهندس سیاسی
 • انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی شهشهانی برای حسابرسی حساب‌های سال ۱۳۵۲
 • اذن انتفاع یک قطعه زمین به شرکت برق منطقه‌ای تهران
   

۳۰. جلسه ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۵۳

 • تعیین نمایندگان اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای تماس و مذاکره با اعضای هیأت امنا
 • ممنوعیت تجدید امتحان دانشجویان محروم شده از امتحان
 • تفویض اختیار تصویب بودجه ۱۳۵۴ به کمیسیون ویژه
 • اصلاح ضریب پایه حقوق هیأت علمی
 • افزایش فوق العاده مخصوص مدیران
 • تشکیل کمیسیون برای بررسی پیشنهادات دانشگاه در اجرای قطعنامه کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی / رامسر
 • سازمان آموزشی دانشگاه
 • تفویض اختیار به رئیس هیأت امنا برای تکمیل و اصلاح آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • گزارش مؤسسه حسابرسی شهشهانی درباره حساب‌های سال ۱۳۵۲
 • اجازه فروش یک باب خانه متعلق به دانشکده پزشکی
 • پرداخت هزینه تعمیرات بقعه قیدار نبی از عوائد موقوفات قیدار
 • واگذاری باغ موقوفه بانو گلنار فرمانفرماییان به آموزش و پرورش
 • مقررات ویژه برای اعطای مرتبه علمی به افرادی که مشمول آئین نامه استخدامی هیأت علمی نیستند اما استحقاق علمی و هنری لازم را دارند
 • افزایش دستمزد دستیاران
 • افزایش حق الزحمه دانشجویان شایسته
 • تشکیل کمیسیون ویژه برای هماهنگ سازی حقوق اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها
 • تمدید مأموریت آقای دکتر منوچهر گنجی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نخست وزیری
 • تفویض اختیار تصمیم گیری در مورد سال چهارم استفاده از بوررس به رئیس هیأت امنا
   

۳۱. جلسه ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۵۴

 • تعیین فوق العاده مخصوص رده‌های مختلف هیأت علمی
 • اصلاح حق الزحمه اعضای هیأت علمی پیمانی
 • ترمیم حقوق بازنشستگان هیأت علمی
 • تمام وقت شدن عده‌ای از اساتید
 • کمک به ورثه مرحوم دکتر مظفر نامجو دانشیار بازنشسته مرکز علوم و فنون هسته‌ای
 • احداث ساختمان‌های جدید با وجوه حاصل از فروش زمین‌های واقع شده در طرح تعریض خیابان
 • پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان وام در بدو استخدام اعضای هیأت علمی
 • تجدید نظر در آئین نامه استفاده از خانه‌های سازمانی و پرداخت حق ایاب و ذهاب به اساتیدی که از خانه سازمانی استفاده نمی‌کنند
   

۳۲. جلسه ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۵۴

 • ترمیم فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی
 • حق الزحمه کارورزان دانشکده‌های پزشکی
 • احتساب سوابق تدریس و تحقیق عده‌ای از اعضای هیأت علمی
 • تعیین مراتب علمی ۲۷ نفر از معلمین دانشکده افسری
 • تعیین پایه و مرتبه علمی عده‌ای از اعضای هیأت علمی
 • برقراری بیمه حوادث و نقص عضو برای اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار به هیأت ممیزه در مورد بررسی سوابق خدمت دولتی استادیاران
 • افزایش حق الزحمه آقای محمد ضیا الدین محسنی مشاور حقوقی دانشگاه
 • فروش نیم بهای کتابهای منتشره انتشارات دانشگاه به کتابخانه مرکزی به منظور مبادله با کتب خارجی
 • پرداخت هزینه حمل جنازه مرحوم دکتر محمود صیادان دانشیار سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی از لندن
 • پرداخت هزینه معالجه خانم فریده ممدوحی رئیس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی
 • ترمیم حقوق وظیفه ورثه اساتید فقید سید محمد کاظم عصار و دکتر احمد امامی
 • اختصاص ۵٪ درآمد فروش انتشارات دانشگاه برای پرداخت حق الزحمه کارکنان قسمت پخش و فروش
   

۳۳. جلسه ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۵۵

 • پرداخت پاداش سال قبل اعضای هیأت علمی
 • تأیید مصوبات کمیسیون ویژه در خصوص بودجه تفضیلی سال قبل و سال جاری
 • پرداخت هزینه سفر و حمل بار عده‌ای از داوطلبان عضویت هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی از خارج
 • رسیدگی به حساب‌های سال ۱۳۵۳ و اجازه بررسی حساب‌های سال ۱۳۵۴ به وسیله مؤسسه حسابرسی شهشهانی
 • پرداخت هزینه شرکت دکتر حسین کشی افشار در اجلاس شورای بین المللی علوم و سمپوزیوم و مراسم دویستمین سالگرد استقلال آمریکا
 • پرداخت حق الزحمه کلیه کارکنان انتشارات از محل ۵٪ فروش (مصوبه جلسه قبل)
 • تعیین رتبه چند تن از اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه در مورد واگذاری اراضی و ابنیه به دانشگاه گیلان
 • پرداخت هزینه معالجات خانم دکتر راسخ مدیر گروه روانشناسی و علوم رفتاری
   

۳۴. جلسه ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۵۶

 • تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۵۶ به کمیسیون ویژه
 • اعطای مرتبه استادی نیمه وقت به آقای دکتر هوشنگ نهاوندی و آقای عبدالعظیم ولیان
 • تعیین رتبه عده‌ای از اعضای هیأت علمی
 • تعیین هزینه‌های قابل پرداخت به اعضای هیأت علمی که از خارج کشور جذب می‌شوند
 • تعیین حق التحقیق ماهانه برای آقای محمدتقی دانش پژوه بابت تهیه فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی
 • ارجاع بررسی طرح ترمیم حقوق بازنشستگی اعضای هیأت علمی به کمیسیون ویژه
 • پرداخت پاداش اعضای هیأت علمی در سال گذشته
 • دستور تهیه آئین نامه استادی ممتاز
 • اتخاذ تصمیم درباره نحوه تعیین مؤسسه حسابرسی برای بررسی حساب‌های سال ۱۳۵۵
 • پرداخت هزینه معالجات آقای پروفسور قوام صدوقی
   

۳۵. جلسه ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۵۶

 • پرداخت معادل سه ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش به آقای احمد هوشنگ شریفی رئیس سابق دانشگاه
 • اجازه احداث آپارتمان‌های سازمانی با استفاده از وام بانکی و درآمدهای اختصاصی
 • اجازه و شرایط پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی
 • اجازه و شرایط اعطای یک پایه ترفیع تشویقی به اعضای هیأت علمی
 • انتخاب مدیران گروه‌ها در خرداد ماه هر سال
 • اصلاح جدول حقوق ماهانه اعضای هیأت علمی
 • پرداخت هزینه معالجات دو تن از اعضای هیأت علمی
 • اختصاص ۱۰٪ درآمدهای فروش انتشارات برای پرداخت حق الزحمه کارکنان واحد انتشارات
 • پرداخت هزینه مراجعت و حمل اثاثیه چهار عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی از خارج کشور
   

۳۶. جلسه ۱۳۵۶/۱۰/۱۲

 • تقدیر از دبیر قبلی و تعیین آقای دکتر فضل الله اکبری به عنوان دبیر جدید هیأت امنا
   

۳۷. جلسه ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۵۶

 • اصلاح رقم معاملات جزئی و متوسط
 • ترمیم حق الزحمه کارورزان
 • تأکید بر ارتقا اعضای هیأت علمی با نظر هیأت ممیزه
 • تفویض اختیار جابجایی مواد بودجه جاری و عمرانی به کمیسیون مالی منتخب هیأت امنا
 • تفویض اختیار ترفیع مربیان فنی به کمیته سه نفره منتخب رئیس دانشگاه
 • بررسی روند تهیه آئین نامه پرداخت حق مسکن
   

۳۸. جلسه ۰۲ / ۱۲ / ۱۳۵۶

 • تعیین میزان پاداش پایان سال رئیس و اعضای تمام وقت و غیر تمام وقت هیأت علمی
 • تصویب بودجه سال ۱۳۵۷ به صورت یک دوازدهم
   

۳۹. جلسه ۰۳ / ۰۲ / ۱۳۵۷

 • اصلاح مواد آئین نامه استخدام هیأت علمی در باره تمام وقتی و نیمه وقتی و تعیین وظایف اعضای هیأت علمی
 • تعیین فوق العاده مدیریت معاونان دانشگاه و مدیران و معاونان واحدها
   

۴۰. جلسه ۱۷ / ۰۴ / ۱۳۵۷

 • تفویض اختیار اصلاح ماده ۴۴ آئین نامه استخدام هیأت علمی به کمیته منتخب
 • اصلاح تبصره ماده ۴۵ آئین نامه استخدام هیأت علمی در خصوص استفاده از اساتید بازنشسته برای تألیف و تحقیق و به کارگیری استادان ممتاز برای تدریس در دوره‌های فوق لیسانس و دکتری و تألیف و تحقیق
 • اصلاح مقررات راجع به هیأت ممیزه
 • نحوه تعیین حسابرس برای بررسی حساب‌های سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با نظر وزارت دارایی
 • اساسنامه مجتمع‌های آموزشی وابسته به دانشگاه در تهران و کرج
 • پرداخت فوق العاده خارج از مرکز به اعضای هیأت علمی شاغل در مجتمع آموزش عالی قزوین
 • تفویض اختیار به رئیس هیأت امنا برای رساندن نمودارهای سازمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی
 • اختصاص ۴٪ درآمدهای اختصاصی برای کمک به کارکنان با نظر رئیس دانشگاه
 • معافیت استادیاران فاقد دکترای دانشکده هنرهای زیبا از شمول بند یک ماده ۸ آئین نامه استخدام هیأت علمی
 • حق الزحمه کارورزان دانشکده دندانپزشکی
 • استفاده آقای عبدالله موحد مربی دانشکده علوم تربیتی از ماده ۳ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدام هیأت علمی
 • تفویض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص تمدید مأموریت دو تن از اعضای هیأت علمی
 • تشکیل آموزشکده علوم بیمارستانی در دانشکده پزشکی رازی
 • اجازه تشکیل دانشکده زبان
 • تعیین حق سکونت ماهیانه و ودیعه جبران خسارت برای دانشجویان ساکن کوی دانشگاه
   

۴۱. جلسه ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۵۷

 • تقدیر و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دکتر قاسم معتمدی رئیس سابق دانشگاه
 • انتخاب آقای دکتر عبدالله شیبانی به ریاست دانشگاه
 • اصلاح نحوه انتخاب رؤسای دانشکده‌ها
 • تفویض اختیار افزایش حقوق ماهیانه دستیاران دانشکده پزشکی به رئیس دانشگاه
   

ب- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

از جلسات و تصمیمات نیمه دوم سال ۱۳۵۷ تا تیر ماه ۱۳۷۰ سابقه‌ای در دست نیست. در بخشی از این مدت هیأت سه نفره ای جانشین هیأت امنا بوده است.
 

۱. جلسه ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۷۰ (اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران)

 • تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا
 • تعیین اعضای کمیسیون خاص
 • ارجاع پیشنهادهای واگذاری زمین و ساختمان به کمیسیون خاص
 • ارجاع بررسی امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها به کمیسیون خاص
 • ارجاع بررسی پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص حق التحقیق و حق التألیف و حق داوری به کمیسیون خاص
 • حق دستیاری دانشجویان دکترای غیر حرفه‌ای
 • پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تأمین امکانات درمانی برای اعضای هیأت علمی
 • پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تأمین مسکن اعضای هیأت علمی
 • متمم بودجه
 • ارجاع تهیه آئین نامه نحوه وصول درآمدهای اختصاصی به کمیسیون خاص
   

۲. جلسه ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۷۰

 • دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای اختصاصی
 • دستورالعمل پرداخت حق التحقیق فعالیت‌های پژوهشی
 • تعیین عناوین اعضای هیأت علمی پژوهشی
 • تعیین وظایف عمومی اعضای هیأت علمی پژوهشی
 • تعیین میزان بورسیه دانشجویان دوره‌های دکتری، معادل حقوق و فوق العاده مخصوص مربی پایه یک
 • تفویض اختیار موافقت با مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال اعضای هیأت علمی به هیأت رئیسه دانشگاه
 • مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی با کمتر از سه سال سابقه
 • برخورداری اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل در داخل کشور از کلیه فوق العاده‌های زمان خدمت
 • برقراری حق تأهل و فوق العاده مسکن اعضای هیأت علمی
 • افزایش حق التدریس به ۵ /۱ برابر میزان قبلی
 • تفویض اختیار به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا در خصوص تصویب حق تألیف و حق ترجمه و تصحیح متون
 • تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۷۱ به کمیسیون خاص
 • تفویض اختیار اصلاح بودجه سال ۱۳۷۰ به کمیسیون خاص
 • تغییر نام کمیسیون خاص به کمیسیون دائمی
   

۳. جلسه ۱۹ / ۰۲ / ۱۳۷۱

 • مقررات برقراری فوق العاده روزانه اشتغال خارج از مرکز و خارج از کشور و هزینه سفر اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۲۲ آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • آئین نامه نحوه پرداخت حق التألیف و ترجمه و تصحیح
 • دستورالعمل نگهداری اموال
 • حق تأهل و عائله مندی اعضای هیأت علمی (تأکید بر مصوبه جلسه قبل)
 • فوق العاده مدیریت مدیران کل عضو هیأت علمی
 • اصلاح فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی متناسب با حقوق پایه
 • تطبیق حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی با قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها
   

۴. جلسه ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۷۱

 • اصلاح آئین نامه اجرایی نحوه انتخاب مربی آموزشیار
 • ضوابط پرداخت حق التدریس به آزادگان
 • اصلاح آئین نامه مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی
 • آئین نامه حق التعلیم رشته‌های ورزشی فوق برنامه
 • دستورالعمل پذیرش اعضای جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
 • تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۷۲ به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار پیشنهاد بودجه سال ۱۳۷۳ به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار افزایش فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا
 • ترمیم فوق العاده مدیریت رؤسا و معاونان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و سایر سطوح مدیریتی
 • فروش یک قطعه زمین دانشکده کشاورزی کرج برای تأمین هزینه‌های دوره‌های دکتری دانشکده
   

۵. جلسه ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۷۲

 • تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۷۳ به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار تصویب فوق العاده جذب دانشگاه‌های عضو، به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا
 • ضوابط اعطای ترفیعات بورسیه‌ها و اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل
 • ذخیره و بازخرید مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی در ایام مأموریت تحصیلی
 • تفویض اختیار افزایش شهریه‌های دانشجویان دوره شبانه به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا
 • تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی که به درجه رفیع شهادت نائل می‌گردند
 • آئین نامه استخدامی اتباع خارجی
   

۶. جلسه ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۲

 • اصلاح ماده ۵ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص فرصت مطالعاتی
 • اصلاح آئین نامه فرصت مطالعاتی
 • اصلاح آئین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس
 • اصلاح آئین نامه نحوه محاسبه واحد معادل آموزشی
 • اصلاح ماده ۳۱ اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص واحدهای معادل آموزشی و کار آموزی و کارورزی دانشجویان
 • برقراری امتیازاتی برای اعضای هیأت علمی ایثارگر
   

۷. جلسه ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۷۳

 • اصلاحات آئین نامه مالی و معاملاتی
 • پرداخت فوق العاده کار با اشعه به اعضای هیأت علمی
 • اصلاح ماده ۳ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص مأموریت‌های تحصیلی
 • تفویض اختیار تهیه دستورالعمل و تعرفه‌های موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ به هیأت رئیسه
 • تعیین میزان هزینه‌های متغیر دوره‌های شبانه و جریمه انصراف از تحصیل
 • اصلاح ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • پرداخت حق مسکن به اعضای هیأت علمی در ایام مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری بیش از سه ماه
 • تمدید اعتبار آئین نامه نحوه انتخاب مربی آموزشیاران
 • تفویض اختیار تصویب بودجه سال ۱۳۷۳ و بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۴ به کمیسیون دائمی
 • اصلاحات آئین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس
 • تفویض اختیار استرداد مانده تنخواه گردان سال ۱۳۷۲ طرح‌های تحقیقاتی به هیأت رئیسه دانشگاه تهران
   

۸. جلسه ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۷۴ (اولین جلسه دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران)

 • آئین نامه داخلی هیأت امنا
 • دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امنا
 • تفویض اختیار بررسی بودجه تفضیلی و اصلاحات آن به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار اصلاح آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به هیأت ممیزه مرکزی
 • اصلاح ضوابط و تعیین حداقل و حداکثر فوق العاده‌های مدیریت اعضای هیأت علمی
 • اصلاح فوق العاده مأموریت روزانه اعضای هیأت علمی
 • اصلاح میزان حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی
 • فروش ساختمان کلنگی دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی و اختصاص درآمد حاصله به تکمیل و تجهیز ساختمان آموزشی فرهنگی جدید الاحداث دانشکده
 • فروش یک قطعه زمین و اختصاص درآمد حاصله به احداث ایستگاه تحقیقات مناطق کویری و بیابانی کرمان
 • فروش درمانگاه وصفنار دانشکده دامپزشکی
 • فروش یک قطعه زمین دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار به دانشگاه در خصوص اخذ اجاره بها به نرخ روز از کسانی که خانه‌های سازمانی را در موعد مقرر تخلیه ننموده‌اند
   

۹. جلسه ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۷۴

 • اصلاح ضوابط اعطای ترفیع به اعضای هیأت علمی ایثارگر، جانباز و آزاده
 • اصلاح ماده ۵ پیوست شماره شش آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص فرصت مطالعاتی
 • افزایش کمک هزینه مسکن اعضای هیأت علمی فاقد مسکن
 • اعطای ترفیع به فارغ التحصیلان دوره دانشوری
 • افزایش میزان حق تألیف و ترجمه به دو برابر میزان قبلی
 • ارتقا و ترفیع و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی پیمانی
 • تبصره‌های الحاقی به مواد ۳۵ و ۳۹ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج
 • اصلاح آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی رشته‌های فوق برنامه
 • تسری افزایش ضریب حقوق به حق تأهل و اولاد
 • چگونگی اعطای ترفیعات بورس و ترفیعات استحقاقی اعضای هیأت علمی در حالت مأموریت تحصیلی و بورس
 • چگونگی افزایش مدت مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی از ۴ سال به ۵ سال
 • ترفیعات تشویقی به خاطر خدمات ارزنده و چشمگیر علمی
 • چگونگی تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۷۵
 • فروش سر قفلی طبقات تجاری ساختمان سهیلی
 • واگذاری یک حلقه چاه در مقابل واگذاری رایگان دو فقره انشعاب آب برای خوابگاه گلشهر و سالن ورزشی دانشکده کشاورزی کرج
 • اعطای حق استفاده از زمین‌های باغ گیاه شناسی به اداره اوقاف کرج
 • معافیت شرکت تعاونی مسکن هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی کرج از پرداخت قیمت زمین‌های واگذاری مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۷۴‬
 • فروش یک قطعه زمین دانشکده کشاورزی به منظور احداث خوابگاه دانشجویان دوره دکتری
 • واگذاری یک قطعه زمین دانشکده علوم تربیتی به شهرداری و اختصاص درآمد حاصله به حل مشکلات و توسعه پروژه دانشکده روانشناسی
 • افزایش حق التدریس اعضای هیأت علمی برای تدریس در ترم تابستانی تا ۱/۵ برابر
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه دانشگاه برای دریافت ماهیانه ۲,۰۰۰ ریال از هر دانشجوی ساکن خوابگاه دانشجویی بابت هزینه‌های نگهداری و تعمیرات
 • الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی هیأت علمی برای استفاده از خدمات اساتید بالاتر از ۷۰ سال
 • ارتقا مرتبه عده‌ای از اساتید
 • فروش یک قطعه زمین دانشکده کشاورزی و اختصاص درآمد حاصله به احداث غرفه‌های فروش کتاب و محصولات فرهنگی و کمک آموزشی با نظر هیأت رئیسه دانشگاه
 • واگذاری حق استفاده موقت از اموال غیر منقول مازاد بر نیاز به شرکت تعاونی چند منظوره به شرط واریز درآمد حاصله به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه
 • فروش سالن ورزشی دانشکده کشاورزی در گلشهر و احداث یک مجموعه ورزشی فرهنگی با درآمد حاصله
 • تنظیم توافق نامه با شهرداری تهران برای حفظ ساختمان‌های قدیمی دانشگاه که جزو آثار تاریخی است
   

۱۰. جلسه ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۷۵

 • تصویب بودجه تفضیلی جاری و عمرانی سال ۱۳۷۵
 • افزایش حقوق اعضای هیأت علمی پیمانی
 • تمدید اعتبار ضوابط پرداخت فوق العاده مدیریت اعضای هیأت علمی
 • واگذاری ۵۱٪ سهام دانشگاه در مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک به شرکت تعاونی چند منظوره اعضای هیأت علمی با نظر هیأت رئیسه دانشگاه
 • احداث خوابگاه متأهلین در خیابان شانزدهم کارگر شمالی
 • تکمیل مجتمع فرهنگی رفاهی در خزرآباد ساری
 • ایجاد مجتمع فرهنگی رفاهی دانشجویان در کپورچال بندر انزلی
   

۱۱. جلسه ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۷۵

 • اصلاح و تصویب مجدد آئین نامه حق التدریس
 • اصلاح و تصویب مجدد آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
 • مسکوت ماندن مصوبه قبلی راجع به دریافت هزینه از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشجویی
 • اصلاح ماده ۹ اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • اعطای فرصت مطالعاتی با هزینه شخصی و حکم مأموریت
 • اعطای پایه به اعضای هیأت علمی که با استفاده از مرخصی بدون حقوق موفق به اخذ دکترای تخصصی می‌شوند
 • افزایش فوق العاده مأموریت روزانه اعضای هیأت علمی
 • تأیید صورتهای مالی سال ۱۳۷۴ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۵
 • آئین نامه اعطای امتیاز به دانش آموزان برجسته قبول شده در دانشگاه
 • سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان برای احداث استخر سر پوشیده
 • واگذاری حق استفاده ۶۰ هکتار زمین زراعی برای تأمین هزینه مزرعه دویست هکتاری دانشکده کشاورزی کرج
 • جایگزینی تبصره الحاقی به ماده ۳۵ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج
 • تعیین چگونگی تمدید مأموریت تحصیلی مازاد بر چهار سال
 • تمدید مأموریت تحصیلی چند تن از اعضای هیأت علمی
 • واگذاری یک قطعه زمین به شهرداری کرج و اختصاص درآمد آن به هزینه‌های دانشکده کشاورزی
 • مرخصی استعلاجی آقای مهندس رضا اعلمی هرندی عضو هیأت علمی دانشکده فنی به مدت ۲ سال
 • استفاده شرکت تعاونی چند منظوره اعضای هیأت علمی از امکانات دانشگاه برای اجرای قراردادهای پژوهشی و خدماتی و واریز درصدی از درآمد حاصله به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه
 • تقسیط بدهی یکی از اعضای هیأت علمی
 • اجازه تهیه و اجرای آئین نامه ارزیابی شایستگی و پرداخت حق کارایی اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه‌های آن به کمیسیون دائمی
 • بررسی روند پیشرفت طرح ساماندهی فیزیکی دانشگاه
   

۱۲. جلسه ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۷۶

 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۶
 • پرداخت ماهیانه ۱۵٪ حقوق به عنوان فوق العاده اشتغال خارج از مرکز اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی و درمانگاه دانشکده دامپزشکی در مردآباد کرج
 • پرداخت حق تأهل و حق اولاد به اعضای هیأت علمی پیمانی از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۷۶‬
 • اصلاح آئین نامه حق التدریس
 • اصلاح آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
 • تأیید ضرایب فوق العاده مدیریت اعضای هیأت علمی
 • ارتقا، تمدید مأموریت تحصیلی و تمدید مرخصی تعدادی از اعضای هیأت علمی
   

۱۳. جلسه ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۷۷ (مصوبات هیأت امنا در اولین اجلاس مشترک هیأت‌های امنا)

 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۷
 • اصلاح ضوابط تمدید مأموریت تحصیلی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی
 • افزایش حق الزحمه کارورزان دانشکده‌های دامپزشکی به شرط تأمین اعتبار
 • اصلاح و تصویب مجدد بند آخر تبصره ۳ بند ج ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل
 • تأیید صورتحساب‌های مالی دانشگاه
 • اصلاح مصوبه ۱۳۷۴/۰۵/۰۱ در خصوص نحوه مصرف درآمد حاصل از فروش درمانگاه وصفناردانشکده دامپزشکی
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه دانشگاه برای واگذاری زمین به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ دانشگاه و اختصاص درآمد حاصله به مصارف غیر جاری
 • استفاده از حساب‌های سپرده به منظور اجرای پروژه‌های فرهنگی و رفاهی و پرداخت وام به اساتید و کارکنان
 • دریافت وام از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی
 • اصلاح بندهای ۵ و ۶ مصوبات جلسه ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیأت امنا
 • اعطای حداکثر ۵ پایه تشویقی به تعدادی از اعضای هیأت علمی که در پایه ۱۰ استادی توقف داشته‌اند
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه برای واگذاری تعدادی از مستغلات و ابنیه به منظور تبدیل به احسن در محدوده طرح توسعه فیزیکی دانشگاه
 • واگذاری حق استفاده از ۶۰ هکتار زمین زراعی دانشکده کشاورزی و تأمین هزینه مزرعه دویست هکتاری مردآباد کرج
 • اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون دائمی
 • تأسیس انجمن دانش آموختگان
 • اجازه مصرف مانده اعتبارات مصرف نشده طرح‌های عمرانی سالهای قبل در سال جاری
   

۱۴. جلسه ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۷۷

 • تصویب سیاست‌های بودجه سال ۱۳۷۸
 • تفویض اختیار تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۸ به کمیسیون دائمی
 • تغییر ضریب حق التدریس از یک چهلم به یک پنجاهم حقوق، مزایا و حق جذب اعضای هیأت علمی
 • تطبیق ضریب حق التدریس اعضای هیأت علمی مدعو با اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • اصلاح ماده ۶ آئین نامه داخلی هیأت امنا
 • واگذاری زمین به شهرداری قم برای تعریض جاده قم تهران در قبال اخذ تسهیلات ساختمانی
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه برای فروش قسمتی از اراضی مؤسسه ژئوفیزیک به شهرداری تهران
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه برای فروش زمین در شمال اراضی ژئوفیزیک و تأمین امکان خرید ساختمان متعلق به شرکت داده پردازی یا هر گونه امکان دیگری جهت توسعه فیزیکی دانشگاه
 • ارجاع تغییر تاریخ ترفیع اعضای هیأت علمی به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا
 • ارجاع برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی به شورای هماهنگی هیأتهای امنا
 • ارجاع افزایش سقف معاملات متوسط به شورای هماهنگی هیأت‌های امنا
 • تأیید تراز مالی سال ۱۳۷۶
   

۱۵. جلسه ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۷۸ (اولین جلسه دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران)

 • تعیین ترکیب اعضای کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی به رئیس دانشگاه
 • بررسی پیش نویس آئین نامه حسابرسی هیأتهای امنا و تأکید بر پرهیز از ایجاد تشکیلات موازی
 • اعطای ۵ پایه تشویقی به آقای دکتر ابوالقاسم گرجی
 • تأیید تراز حساب‌های سال ۱۳۷۶
 • اصلاح مصوبه راجع به تمدید مأموریت تحصیلی و بورس داخل برای مدت مازاد بر ۴ سال و تفویض اختیار تصمیم گیری به هیأت رئیسه
 • تعیین سقف واحدهای حق التدریس اعضای هیأت علمی در هر نیمسال
 • فروش برق مازاد مجتمع آموزش عالی ابوریحان به شرکت برق و اختصاص درآمد حاصله به امور عمرانی مجتمع
 • واگذاری زمین و ساختمان به شهرداری پاکدشت به منظور تعریض خیابان در قبال اخذ ۲۰۰۰ متر مربع بنای تجاری و صرف درآمد حاصله برای امور عمرانی مجتمع ابوریحان
 • فروش خوابگاه‌های خوزستان و شهید عباسی و صرف عوائد حاصله برای مرمت و توسعه مجتمع کوی دانشگاه
 • تغییر زمان اعطای پایه‌های مصوب اعضای هیأت علمی از هنگام صدور حکم رسمی به زمان صدور حکم رسمی آزمایشی
 • حذف سقف مرخصی ذخیره اعضای هیأت علمی
 • تصویب بودجه تفضیلی سال ۱۳۷۸
 • افزایش حق التدریس اساتید مدعو مجتمع آموزش عالی قم از ۱/۵ به ۲ برابر اساتید دانشگاه تهران
 • تخصیص حداکثر ۵ درصد درآمدهای اختصاصی واحدها به صندوق رفاه کارکنان همان واحد
 • تأیید تراز عملیات و صورتحساب‌های مالی سال ۱۳۷۷
 • اعطای یک یا دو پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی مشمول طرح کارایی سال ۱۳۷۶
 • ارتقا رتبه دو تن از اعضای هیأت علمی
   

۱۶. جلسه ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۹

 • تعیین ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی
 • تعیین ضریب حق مأموریت اعضای هیأت علمی و نحوه افزایش سالانه آن
 • تعیین سقف حق التحقیق اعضای هیأت علمی
 • تعیین میزان حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی
 • تعیین نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت دفاتر مشاوره دانشجویی
 • آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی
 • تسری قانون تسهیلات جانبازان و آزادگان به مرتبه مربی و مربی آموزشیار و لغو کلیه پایه‌های اعطا شده به موجب مصوبه جلسه ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ هیأت‌های امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران
 • نصب تابلوهای تبلیغاتی در اراضی انتهای خوابگاه شهید چمران و صرف عوائد حاصله برای توسعه امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان
 • تأکید بر پیش بینی اعتبارات ویژه برای توسعه انجمن‌های علمی و فرهنگی دانشجویان در بودجه سال ۱۳۷۹ دانشگاه
 • اصلاح میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی شاغل در بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی
   

۱۷. جلسه ۰۲ / ۱۲ / ۱۳۷۹

 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۹
 • اعطای پایه تشویقی به دو تن از اعضای هیأت علمی
 • اصلاح ماده ۲ آئین نامه حق التدریس و تبصره ۶ آن
 • اختصاص کمک‌های مالی برای رفع مشکلات خاص دانشگاه به استناد قانون بودجه سال ۱۳۷۹
 • اصلاح و تکمیل مفاد ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تفویض اختیار بررسی و تصویب بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۸۰ به کمیسیون دائمی
 • تأیید عملکرد و تراز مالی سال ۱۳۷۸
 • تعیین میزان فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی شاغل در پردیس شماره ۳ دانشکده فنی (چوکا)
 • تعیین حق الزحمه صاحبان آثار چاپی اعم از تألیف و ترجمه
 • رفع ابهام در خصوص چگونگی زمان پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی در مجتمع‌های قم و ابوریحان
   

۱۸. جلسه ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰

 • تعیین مواردی به عنوان دستور کار کمیسیون دائمی
 • عقد قرارداد آموزشی با وزارت اقتصاد و دارایی
 • عقد قرارداد پژوهشی با شهرداری تهران
 • تفویض اختیار بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۱ به کمیسیون دائمی
 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۰
 • اصلاح ماده ۱۶ آئین نامه فرصت‌های مطالعاتی در خصوص مرخصی‌های استحقاقی و بدون حقوق
 • برقراری استخدام پاره وقت رسمی و صدور دستور تهیه دستورالعمل مربوطه
 • یکسال افزایش مهلت کسب امتیازات لازم برای رسمی شدن ۲۸ تن از اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی
 • تصویب آزمایشی آئین نامه دریافت هزینه‌های استفاده از امکانات کتابخانه های دانشگاه
 • تأیید عملکرد و تراز مالی سال ۱۳۷۹
 • پرداخت حق جذب به اعضای هیأت علمی شاغل در واحد چوکا به شرط مقیم بودن در منطقه
 • ایجاد پست «معاون امور بین الملل» و «معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزش‌های غیر حضوری و مجازی»
 • پرداخت کمک مالی جهت مراسم ازدواج دانشجویان
   

۱۹. جلسه ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۸۱

 • تأیید صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۸۰
 • تصویب بودجه‌های تفضیلی سال ۱۳۸۱
 • افزایش مشاغل مشمول ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • برقراری حق جذب برای پست‌های سازمانی واحدهای مستقر در شهرستانها
 • اصلاح ضریب حق حضور در جلسه اعضای هیأت علمی
 • تعیین سقف اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیأت علمی که قبلاً کارمند بوده‌اند
 • تفویض اختیار تهیه دستورالعمل و پرداخت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌های بین المللی به هیأت رئیسه
 • خرید بقیه ملک خانم فاطمه بقایی از عوائد فروش ساختمان اقدسیه وصرف بقیه آن درطرح توسعه فیزیکی دانشگاه
 • افزایش ضریب حق جذب اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی
 • ساخت خوابگاه در نزدیکی پردیس دانشکده کشاورزی از محل عوائد فروش خوابگاه متأهلین آن دانشکده
 • پرداخت ما به التفاوت حق جذب به اعضای هیأت علمی از اعتبارات واحدی که مسئول آن می‌شوند
   

۲۰. جلسه ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۸۲

 • تعیین ضوابط جذب نیروهای انسانی کارشناسی و تخصصی و هیأت علمی
 • تعیین ضوابط تعیین رده تشکیلات دانشگاه تهران
 • اصلاح مواد ۵۹ و ۶۰ آئین نامه مالی و معاملاتی
 • تصویب دائمی نحوه هزینه نمودن (۵٪ اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲٪ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) که در اختیار رئیس مؤسسه می‌باشد
 • تفویض اختیار مصرف کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات به رئیس دانشگاه و رؤسای مؤسسات
   

۲۱. جلسه ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۸۲

 • تفویض اختیار بررسی و تنظیم بودجه سال ۱۳۸۲ به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار بررسی و نظارت و تهیه گزارش سالانه از نحوه هزینه اعتبارات در اختیار رئیس دانشگاه و رؤسای مؤسسات به کمیسیون دائمی
 • تفویض اختیار بررسی و ارائه گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به پایان سال ۱۳۸۲ به کمیسیون دائمی
 • تأیید تراز مالی سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 • تعیین سیاست‌های بودجه سال ۱۳۸۲ دانشگاه
 • برخورداری تعدادی از مقامات از شمول ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تعیین ذیحساب مستقل برای دانشکده فنی
 • مجوز دریافت وام ارزی برای اجرای طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه
 • مجوز تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خارج ازپردیس مرکزی برای تأمین بخشی ازاعتبارات طرح ساماندهی
 • اصلاح و تعیین فوق العاده مدیریت سمت‌های اجرایی دانشکده فنی
 • اصلاح فوق العاده مدیریت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 • افزایش فوق العاده جذب کارشناسان و تکنسین‌ها
 • اصلاح ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیأت علمی در خصوص تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۱
 • تصویب بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۸۲
 • نحوه پرداخت هزینه‌های تردد و اقامت اعضای هیأت علمی شرکت کننده در همایش‌های بین المللی
 • عضویت شهردار تهران در هیأت امنا
 • معرفی کارشناس رسمی برای تعیین قیمت فروش خوابگاه متأهلین دانشکده کشاورزی
 • تفویض اختیار فروش یا واگذاری اراضی شمال مؤسسه ژئوفیزیک به هیأت رئیسه دانشگاه
 • آئین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی
 • اصلاح مصوبات قبلی در خصوص اعطای پایه به اعضای هیأت علمی پیمانی
 • اصلاح نام «مرکز آموزش‌های غیر حضوری و مجازی» به «مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه»
 • انعقاد قراردادهای تولید درس برای مرکز آموزش‌های الکترونیکی
 • تعیین ضوابط برای حل مشکلات مربوط به مأموریت‌های پژوهشی خارج از کشور
 • به کارگیری اعضای هیأت علمی وابسته ( adjuint )
 • آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای آموزشی بخش کشاورزی
 • تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و آموزش‌های الکترونیکی
 • تعیین تعرفه‌های پذیرش دانشجویان خارجی
 • واگذاری حق استفاده از ساختمان قدیمی لغت نامه دهخدا به بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
 • تفویض اختیار به هیأت رئیسه در خصوص فروش ۳ مورد از املاک موقوفه مرحوم سرکار خانم فاطمه زاهدی
   

۲۲. جلسه ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۲ (اولین جلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران)

 • تفویض اختیار به کمیسیون دائمی در خصوص بودجه سال ۱۳۸۳
 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۲
 • تعیین نحوه هزینه کرد اعتبار سال ۱۳۸۳ برنامه تحقیقات دانشگاهی و تأمین نیازهای وارداتی ردیف‌های مستقل
 • اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تهران
 • احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی
 • تجویز خرید خودرو از محل درآمد اختصاصی دانشگاه
 • تجویز ارائه خدمات آموزشی پژوهشی در ازای دریافت اموال غیر منقول یا منقول
 • تقویض اختیار به هیأت رئیسه در خصوص تعیین تعرفه‌های استفاده از امکانات, خدمات, منابع علمی دانشگاه و...
 • تجویز انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی با دستگاه‌های اجرایی و واگذاری اجرای آن به متخصصین و اساتید دانشگاه و نحوه انجام هزینه‌های مربوط
 • اصلاح آئین نامه حق التدریس برای اعضای هیأت علمی مؤسسات و مراکز غیر دانشگاهی
 • تأسیس پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران
 • ساخت یک بلوک خوابگاه در مجتمع قم از محل اعتبارات اختصاصی, کمک‌های مردمی و سایر منابع
 • منع واگذاری سهام دانشگاه در شهرک تحقیقاتی کاوش به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • دستورالعمل پرداخت حق الجلسه
 • تفویض اختیار تخریب یا ابقای ساختمان‌های خریداری شده در چارچوب طرح ساماندهی دانشگاه به هیأت رئیسه
 • تعیین میزان حق الزحمه داوری پایان نامه‌ها
 • آئین نامه اجرایی همکاری اعضای هیأت علمی وابسته
 • مخالفت با بررسی جزئیات حساب مستقل وجوه هدایا و کمک‌های مردمی از سوی دیوان محاسبات
   

۲۳. جلسه ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۸۳

 • گزارش شاخص‌های کیفی و کمّی فعالیت‌های دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۲
 • گزارش وضعیت بودجه سال ۱۳۸۳ و سیاست تنظیم آن
 • تأیید تراز مالی سال ۱۳۸۲
 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ دانشگاه تهران و ردیف‌های مستقل
 • آئین نامه داخلی هیأت امنا
 • اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • تغییر نام گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی به اقتصاد پولی و مالی
 • افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با تعدیل حق جذب
 • انعقاد قرارداد با ۳ دانشگاه خارجی و تصویب ملاک تعیین شهریه دوره‌های مشترک آموزشی
 • تجویز اقدام عملی دانشگاه در جهت تحقق نیّات عالیه مرحوم جمالزاده
   

۲۴. جلسه ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳
 • تأیید گزارش عملکرد دانشگاه در خصوص نحوه استخدام نیروی انسانی
 • گزارش مقایسه ظرفیت‌های دوره‌های روزانه و نوبت دوم کارشناسی ارشد در سال‌های ۸۱, ۸۲ و ۸۳
 • الحاقیه مصوبه هفتمین جلسه از دوره سوم هیأت امنا مورخ ۲۸/‏۰۷/‏۸۲‬ موضوع تعرفه شهریه دانشجویان خارجی
 • اصلاح بند "ج" دستور ششم دومین جلسه از دوره دوم هیأت امنا, مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۷۴‬ و ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
 • اصلاح ماده ۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه
 • تأکید بر مصوبات قبلی خود در پاسخ حکم دیوان محاسبات در رابطه با حساب هدایا و کمک‌های مردمی
 • تخصیص چهار ردیف مستقل بودجه برای پردیس‌های فنی و علوم پایه, مؤسسات پژوهشی و مؤسسه ژئوفیزیک
   

۲۵. جلسه ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۳

 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳
 • انتقال مانده اعتبارات عمرانی مصرف نشده مجتمع قم به اعتبارات طرح‌های عمرانی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
 • تخفیف شهریه دانشجویان رتبه اول مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم)
 • اساسنامه, تشکیلات و پست‌های سازمانی مرکز مطالعات زنان
 • تصویب چند مورد آموزشی
 • تعیین میزان شهریه دانشجویان شبانه کارشناسی ناپیوسته مجتمع آموزشی ابوریحان
 • نحوه کمک به واحدهای مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه
 • تعیین فوق العاده مدیریت برای سمت‌های اجرایی پردیس‌های دانشگاه
 • عضویت دانشگاه در مجامع, اتحادیه‌ها و انجمن‌های بین المللی
 • تأیید توافقنامه منعقده بین مجتمع آموزشی ابوریحان و شهرداری پاکدشت
 • اساسنامه مؤسسه ژئوفیزیک
 • تصویب پذیرش گواهی‌های صادره برای دوره‌های آموزشی مربوط به ارتقا شغلی کارکنان
 • افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه و تعیین محل تأمین اعتبار آن
 • افزایش حق جذب کارکنان دانشگاه
   

۲۶. جلسه ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳

 • اصلاح موادی از آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳
 • ٪۱۰ افزایش شهریه دانشجویان دوره شبانه در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳
   

۲۷. جلسه ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۳

 • گزارش بودجه سال ۱۳۸۴ دانشگاه در مقایسه با سال ۱۳۸۳
 • تفویض اختیار به کمیسیون دائمی در خصوص بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر حسن اجرای اعتباراتی که صرفاً با تشخیص رئیس دانشگاه هزینه شده است
 • آئین نامه جدید مالی معاملاتی دانشگاه
 • آئین نامه مدیریت پردیس‌های دانشگاه
 • اصلاح نحوه محاسبه واحدهای معادل سمت‌های اجرایی اعضای هیأت علمی
 • جدول نحوه برخورداری اعضای هیأت علمی رزمنده, آزاده و جانباز از پایه‌های ترفیع
 • ایجاد گروه مدیریت کارآفرینی در دانشکده مدیریت
 • ایجاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات در دانشکده مدیریت
 • ایجاد گروه مدیریت بیوتکنولوژی (زیست فناوری) در دانشکده علوم
 • مجموعه پست‌های سازمانی مرکز رشد واحدهای فناوری
 • تفویض اختیار تعیین امتیازات قهرمانان ورزشی عضو هیأت علمی به شورای دانشگاه
 • تفکیک گروه «مبانی روانی آموزش و پرورش» دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به ۲ گروه «آموزش کودکان استثنایی» و «مبانی روانی آموزش و پرورش»
   

۲۸. جلسه ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۸۴

 • گزارش فعالیت‌های دانشگاه تهران در طول برنامه سوم (۸۳ - ۷۹)
 • گزارش وضعیت بودجه سال ۱۳۸۴ دانشگاه و سیاست تنظیم آن
 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴
 • تأیید تراز مالی سال ۱۳۸۳
 • انتقال امتیاز ترجمه کتاب در رشته‌های غیر علوم انسانی از ماده ۳ به ماده ۲ آئین نامه ارتقا
 • اصلاح ماده ۱۱ آئین نامه فرصت مطالعات
 • اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ پیوست شماره ۶ آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • تعیین نحوه تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی
 • تغییر نام گروه «خاک شناسی» به «مهندسی علوم خاک» در کلیه مقاطع تحصیلی
 • جواز تأسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی وابسته به دانشگاه تهران
 • جواز تأسیس شعبه بین المللی کیش (پردیس بین المللی کیش)
 • پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته
 • عدم شمول کمک غیرنقدی به اعضای هیأت علمی در سال جاری
 • بررسی مصوبه هیأت وزیران در خصوص فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعت اداری
 • اصلاح حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • تعیین شهریه دانشجویان دوره مشترک دانشکده فنی با دانشگاه Indiana-Purdue در سال دانشگاهی ۱۳۸۴-۱۳۸۵
   

۲۹. جلسه ۲۳ / ۰۶ / ۱۳۸۴

 • تمدید مأموریت آموزشی کارشناسان تا سقف ۳۶ ماه با مجوز هیأت رئیسه و تا ۴۸ ماه با مجوز کمیسیون دائمی
 • تعیین شهریه دوره‌های دیپلمای دانشکده دامپزشکی
 • الحاق یک تبصره به ماده ۴۹ آئین نامه مالی و معاملاتی
 • تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه
 • تجویز ارتقای پست‌های سازمانی بلاتصدی
 • استخدام پیمانی ۱۸۰ نفر در سال ۱۳۸۴ برای پست‌های بلاتصدی
 • تعیین میزان حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشمول مراتب همترازی
 • الحاق یک تبصره به بند ۱۵ مصوبات هفتمین جلسه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۸۴‬
 • تجویز صدور شماره مستخدم جدید به ازای حذف هر شماره مستخدم بازنشسته
 • تجویز اقدام عملی به منظور تحقق نیات عالیه مرحومه میرزابیگم غریب زاده
 • اصلاح ساختار تشکیلاتی
   

۳۰. جلسه ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۴

 • تأیید گزارش عملکرد مالی ۹ ماهه اول و وضعیت مالی سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۴
 • دستورالعمل نحوه انتخاب حسابرس منتخب هیأت امنا (حسابرس مستقل)
 • الحاق یک تبصره به ماده ۱ دستور العمل بند "ب"ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی
 • تجویز خرید املاک معوض در خارج از محدوده طرح توسعه برای مالکان املاک واقع در طرح
 • واگذاری ۱۲۵۰ متر مربع از عرصه دانشکده فیزیک به شهرداری برای اجرای طرح تعریض خیابان کارگر شمالی
 • نحوه اجرای دستورالعمل تشخیص کارکنان خلاق و نوآور
 • نحوه محاسبه حق التدریس دانشجویان دکتری
 • تفویض اختیار به کمیته‌های تخصصی هیأت ممیزه برای تعیین میزان حق التدریس اعضای مدعو غیر هیأت علمی
 • الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی هیأت علمی
 • تخفیف‌های تعرفه شهریه دانشجویان انتقالی از خارج به داخل کشور
 • تغییر نام گروه آموزشی «تعاون و رفاه اجتماعی»
 • مسکوت ماندن بند ۱۵ مصوبات جلسه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۸۴‬ در خصوص تفاوت همترازی کارشناسان همتراز
 • تمدید یک ساله فرصت تجدیدنظر و عملیاتی نمودن ساختار تشکیلاتی دانشگاه
   

۳۱. جلسه ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۴

 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴ دانشگاه تهران و ردیف‌های تابعه
 • ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان دوره کارشناسی
 • موکول شدن تصویب نحوه بررسی تقاضاهای کارشناسی همترازی علمی به جلسات آتی
 • تعیین جایگاه تشکیلاتی نگارخانه تهران
 • تأسیس دفتر مطالعه و برنامه ریزی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • بهره مندی کارشناسان رسته بهداشتی و درمانی از مزایای ارتقا شغلی
 • اساسنامه مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک
 • اساسنامه مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک
 • اصلاح ماده ۲۱ آئین نامه مدیریت پردیس‌ها
 • تعیین حسابرس مستقل
   

۳۲. جلسه ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۸۵

 • تغییر نام گروه آموزشی «مبانی علوم زیستی» به گروه آموزشی «فیزیولوژی ورزشی»
 • تغییر نام گروه آموزشی «مبانی علوم انسانی» به گروه آموزشی «رفتار حرکتی»
 • تفسیر بند ۸ مصوبات جلسه ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ در خصوص تعرفه‌های آموزش آزاد
 • تعیین مکانیزم توزیع بودجه سال ۱۳۸۵ بین واحدهای آموزشی، پژوهشی و ستادی
 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۴
 • مرمت، اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی ابنیه و تأسیسات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • تأمین کسری اعتبار هزینه خرید آمبولانس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • تخفیف شهریه‌های نوبت دوم و دوره‌های نیمه حضوری
 • معافیت ایثاگران و جانبازان ۷۰٪ از پرداخت میزان مشارکت شهریه تحصیلی نوبت دوم تا سقف ۳۰٪
 • الحاق ماده ۳۸ مکرر به آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به منظور تأمین معیشت خانواده‌های نیازمند اعضای هیأت علمی اخراجی یا انفصالی
 • تفسیر بند ۳ مصوبات جلسه ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ در خصوص عدم شمول نظارت دیوان محاسبات کشور بر نحوه هزینه کرد هدایا و کمک‌های مردمی
 • تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی
 • اصلاح ضریب حقوق اعضای هیأت علمی
 • خرید خودروهای مورد نیاز از محل درآمد فروش خودروهای خارج از رده و درآمدهای اختصاصی دانشگاه
   

۳۳. جلسه ۱۳۸۵/۰۶/۰۷

 • برخورداری اساتید متصدی مسؤولیت های کلان غیر سیاسی از مزایای ماده ۱۰ به جای ماده ۴۴ آئین‌نامه‌استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تغییر نام مدیریت برنامه ریزی آموزشی، سنجش و نظارت به «مدیریت برنامه ریزی آموزشی»
 • واگذاری دو قطعه زمین به شرکت قطار شهری کرج و سازمان آب و فاضلاب مازندران
 • الحاق یک تبصره به ماده ۲۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در خصوص تهیه و تنظیم اصلاحیه‌های بودجه
 • تأسیس مرکز ماکیت فکری منطقه تهران بزرگ در معاونت پژوهش و فناوری
 • اساسنامه پردیس کیش
 • تعیین میزان شهریه‌های رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پردیس کیش
 • تأسیس و تصویب اساسنامه مؤسسه مطالعات حقوق عمومی
 • تعیین مهلت شش ماهه برای کسب امتیازات لازم به منظور رسمی شدن اعضای هیأت علمی که دوره خدمت ۵ ساله رسمی آزمایشی آنان به پایان رسیده است
 • تعیین حق مدیریت رئیس دانشگاه
   

۳۴. جلسه ۱۳۸۵/۰۹/۱۴

 • آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان دانشگاه تهران
 • بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۴
 • پرداخت کمک هزینه درمانی
 • مستثنی شدن تعدادی از استادیاران از شمول تبصره ۲ ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • اصلاحات آئین نامه پرداخت حق التدریس دروس و حق التحقیق پایان نامه‌ها
 • صدور اسناد مالکیت اراضی و اموال غیر منقول به نام دانشگاه تهران
 • شیوه نامه تأسیس و الگوی اساسنامه شرکت‌های دانشگاه
   

۳۵. جلسه ۱۳۸۶/۰۱/۲۹

 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر محمد رضائیان با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و کاهش واحدهای موظف
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر عبدالناصر همتی با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و کاهش واحدهای موظف
 • مأموریت تمام وقت آقای طهماسب مظاهری با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و کاهش واحدهای موظف
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر رضا راعی با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و کاهش واحدهای موظف
 • تبیین تبصره بند ۲۳ و بند ۶ ماده ۲ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
 • تعیین حق التحقیق محققان غیر عضو هیأت علمی
 • دستورالعمل انتخاب استادان ممتاز
 • دستورالعمل آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • تفسیر مصوبه مورخ ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۳‬ در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ترم ششم
 • تأسیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
   

۳۶. جلسه ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۸۶

 • دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
 • اصلاح ضریب حقوقی کارکنان
 • اصلاح ضریب حقوقی اعضا هیأت علمی
 • ادغام مدیریت‌های امور فنی و پشتیبانی و طرح‌های عمرانی
 • اصلاح نصاب معاملات موضوع ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی
 • دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی آئین نامه اداری و استخدامی نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه تهران و کمیته تحول اداری و اصلاح ساختار تشکیلات دانشگاه تهران
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر نجفقلی حبیبی به مؤسسه نشر آثارحضرت امام خمینی (ره)
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر علی اکبر جابری مقدم به دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر سرسنگی به شهرداری تهران
 • تأسیس «دانشکده معماری و شهرسازی» و «دانشکده فنی» پردیس قم
 • اصلاح ماده ۳۸ مکرر آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • خرید املاک واقع در ضلع شرقی دانشکده دامپزشکی تا خیابان والعصر
 • کاهش شهریه دانشجویان پردیس کیش
 • بودجه سال ۱۳۸۵ مدیریت طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
   

۳۷. جلسه ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۸۶

 • تأسیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی
 • آئین نامه بورس تحصیلی و جایابی
 • ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان دوره کارشناسی
 • احداث خوابگاه برای دانشجویان پسر پردیس قم
 • دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی
 • آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی
 • اصلاح اعتبارات هزینه‌ای برنامه تحقیقات دانشگاه
 • تغییر نام گروه آموزشی "زبان روسی" به "زبان و ادبیات روسی"
 • بدهکاری دکتر سید محمد فدوی عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا
 • تعیین حسابرس مستقل
 • ایجاد مجتمع بین المللی در دانشگاه تهران
 • مأموریت دکتر درویش زاده
 • کمک مالی به پژوهشگاه علوم انسانی و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
   

۳۸. جلسه ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۸۶

 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵
 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶
 • ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۴
 • خرید خودروی مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه
 • نمودار سازمانی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • آئین نامه استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی در سال ۱۳۸۶
 • تسری تبصره ۲ از بند ۳ از دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۳‬ هیأت امنای دانشگاه تهران به بندهای ۱، ۲ و تغییر بند ۳ همان مصوبه
 • آئین نامه استفاده مسؤولان از خودروی سازمانی
   

۳۹. جلسه ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۸۷

 • گزارش بودجه سال ۱۳۸۷
 • اصلاح ضریب حقوقی کارکنان
 • اصلاح ضریب حقوق اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۷
 • آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاه تهران
 • لغو حق جذب مصوبه مورخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۸۳‬ هیأت امنا برای استادان و دانشیاران
 • واحدهای موظف اعضای هیأت علمی در طول هفته
 • افزایش فوق العاده خاص اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام و یا مأمور در پردیس کیش
 • افزایش فوق العاده خاص کارکنان جدیدالاستخدام و یا مأمور در پردیس کیش
 • افزایش حق التدریس اعضای هیأت علمی در پردیس کیش
 • استفاده از مزرعه ۶۰ هکتاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج به عنوان فضای آموزشی، تحقیقاتی و تعاونی مسکن
 • مجوز استخدام به تعداد ۵۰٪ کارکنان بازنشسته در طول سالهای ۸۴ ،۸۵ و۸۶
 • در اختیار قراردادن بخشی از اعتبارات به عنوان کمک هزینه‌های درمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان به رئیس دانشگاه
 • معاوضه زمین واقع در خیابان کارگر شمالی
 • تبدیل به احسن کردن ملک صلح شده خانم کاظمی و آقای شیرنیا
 • بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دانشگاه
 • نحوه انتقال کارکنان دانشگاه
 • تبدیل به احسن نمودن بخشی از مواد غذایی دانشجویان با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه
 • مأموریت تمام وقت آقای دکتر مجتبی رحماندوست به ریاست جمهوری
 • افزایش شهریه دانشجویان مجازی
 • تخفیف شهریه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه
 • اختصاص اعتبار برای امور فرهنگی کارکنان
 • پذیرش دانشجوی دوره دکتری با اخذ شهریه
 • وام شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع دکترای تخصصی
 • کمک به دانشجویان واجد شرایط نوبت دوم جهت پرداخت شهریه
 • تکمیل پروژه‌های عمرانی و تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی
 • تسری امتیاز بند ۳- ۶-۲ ماده ۳ آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی به معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور
   

۴۰. جلسه ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷

 • تغییر نام گروه "مبانی روانی آموزش و پرورش" به "روانشناسی تربیتی و مشاوره"
 • مأموریت آقای دکتر سعید تسلیمی به ریاست جمهوری
 • افزایش دو درصدی حقوق اعضای هیأت علمی
 • مازاد سنوات آموزشی دانشجویان دوره دکتری ورودی از سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶
 • تبدیل به احسن و معوض نمودن برخی از املاک
 • پایه تشویقی آقای دکتر رضا داوری اردکانی
 • الحاق یک تبصره به آئین نامه اداری استخدامی کارکنان
 • گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ توسط حسابرس منتخب هیأت امنا
 • نحوه اعمال حساب چکهای بین راهی
 • دائمی شدن مواد ۱۰ و ۱۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • دائمی شدن انتقال امتیاز ترجمه کتاب
 • اصلاح دستور هفتم (افزایش اعتبارات هزینه‌ای برنامه تحقیقات) از مصوبات شانزدهمین جلسه هیأت امنا مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۸۶‬
 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷
 • افزایش حداکثر تعداد پایه تشویقی قابل اعطا به اعضای هیأت علمی
 • اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی نمونه کشوری
 • ادامه خدمت ۵ نفر از اعضای هیأت علمی
 • کاهش واحد موظف اعضای هیأت علمی با سابقه خدمت بیش از ۳۰ سال
 • مأموریت آقای دکتر جواد اژه ای در وزارت آموزش و پرورش
 • اصلاح دستور دوازدهم از هفتمین نشست هیأت امنا مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۸۴‬ پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
 • اصلاح دستور دوازدهم از پانزدهمین نشست هیأت امنا مورخ ۲۸/‏۰۵/‏۸۶‬ ‬ (احداث ساختمان در دانشکده دامپزشکی از محل فروش بیمارستان شماره یک یافت آباد "دام سابق")
 • گزارش مالی سال ۱۳۸۶
   

۴۱. جلسه ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۸۸

 • گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ توسط حسابرس منتخب هیأت امنا
 • تعیین حسابرس مستقل
 • بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸
 • مجوز استخدام ۳۰۰ نفر نیروی انسانی کارشناسی در مشاغل اصلی
 • دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • تخفیف شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس بین المللی کیش
 • طرح مصوبات هیأت رئیسه در مورد افزایش سالانه گروه‌های آموزشی در هیأت امنا
 • میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی استخدام و مأمور در دانشکده فنی کاسپین و فومن
 • اجرای مصوبات هفتم، هشتم و نهم مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۸۷‬ از تاریخ ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۸۶‬
 • اصلاح ماده ۷ آئین نامه مدیریت پردیس‌های دانشگاه تهران
 • ایجاد پردیس غیر انتفاعی در دانشگاه تهران
   

۴۲. جلسه ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸ (اولین جلسه دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران)

 • ادامه خدمت تعدادی از استادیاران و مربیان دارای ۳۰ سال خدمت
 • اولویت استخدامی کارکنان قرارداد معین از محل باقیمانده مجوز استخدام ۳۰۰ نفر
 • کاهش واحد موظف اعضای هیأت علمی
 • طرح تمدید مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در هیأت امنا
 • میزان شهریه کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۸۹- ۱۳۸۸ پردیس بین المللی کیش
 • آئین نامه فرصت مطالعاتی در سال ۱۳۸۸
 • مجوز خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس
 • طرح جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • تشکیل دانشکده علوم و فنون نوین
   

۴۳. جلسه ۱۷ / ۰۸ / ۱۳۸۹

 • اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • افزایش فضای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم
 • الحاق فضاهای اطراف موزه‌ی مقدم
 • تمدید مرخصی بدون حقوق آقای علی مهدیزاده
 • حق مدیریت ریاست دانشگاه تهران
 • اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۸۸
 • تصویب بودجه تفضیلی سال ۸۹
   

۴۴. جلسه ۲۶ / ۰۶ / ۱۳۹۰

 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹
 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه تهران
 • انتخاب حسابرس مستقل سال مالی ۱۳۸۹
 • آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران
 • آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران
 • افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۳۹۰
 • بررسی و تصویب ساختار سازمانی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
 • تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری
 • تأسیس مؤسسه توسعه و مدیریت موقوفات دانشگاه تهران
 • اساسنامه دانشگاه تهران ۲ (پردیس خواهران و پردیس برادران) وابسته به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
 • اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران
 • انتخاب حسابرس مالی قانونی سازمان توسعه و سرمایه گذار برای سال مالی ۱۳۹۰
 • اصلاح ماده ۵ آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و تبصره ذیل آن
 • تخفیف شهریه دانشجویان رزمنده نوبت دوم
 • تسری افزایش فوق العاده ویژه اعضا هیأت علمی با مرتبه استادی به اعضای هیأت علمی بازنشسته
 • اعطا پایه‌های مربوط به همترازی خانم ثریا وحیدی در حکم هیأت علمی ایشان
 • تعیین مرجع تصویب کننده شرکت‌های دانشگاهی دانش بنیان
 • ضمانت دریافت وام پردیس دانشکده‌ای فنی دانشگاه تهران
 • انتصاب آقای دکتر رضا راعی به عنوان رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
   

۴۵. جلسه ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۱

 • تصویب نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد حق التدریس اعضای هیأت علمی
 • شهریه مقطع دکتری نوبت دوم
 • انتخاب حسابرس مستقل برای سال‌های مالی ۸۸-۸۹-۱۳۹۰
 • تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه تهران
 • مجوز خرید ۱۰ دستگاه خودرو پژو پارس جهت اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران
 • تصویب اعتبار ابلاغی موضوع مکاتبه شماره ۵۲۲/۹۸۸۰۴ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۹۰‬ استانداری تهران
 • تصویب آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • آئین نامه سازماندهی و تشکیلات
 • تصویب اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۰ و بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۱
 • تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه تهران به پیمانی
 • تبدیل وضعیت استخدامی آقای مهندس عباس عابدینی از کارشناس به مربی
 • افزایش ضریب حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱
 • تصویب موارد درخواستی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • تبدیل به احسن و معوض نمودن برخی املاک دانشگاه تهران
   

۴۶. جلسه ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۲

 • مجوز واگذاری ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل تغییر کاربری ۴ هکتار از اراضی مزرعه آموزشی پردیس به کاربری تجاری مسکونی
 • مجوز خرید ملک جهت توسعه فضای آموزشی پردیس البرز
 • اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۱
 • بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۲
 • انتخاب حسابرس مستقل سال ۱۳۹۱
 • تعیین شهریه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۹۳-۹۲ پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران (کیش، ارس و البرز)
 • تصویب آئین نامه جذب و به کارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها
 • الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تصویب حق الزحمه داوری پایان نامه‌های کارشناسی و دکتری در سال ۱۳۹۲
 • مجوز استخدام آقای رضا پرویز زاده به عنوان عضو هیأت علمی مربی پیمانی در پردیس هنرهای زیبا
 • تمدید مرخصی بدون حقوق آقای حسن احمد کرویق عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی
 • استخدام پیمانی آقای کامبیز صبری به عنوان عضو هیأت علمی مربی پردیس هنرهای زیبا
 • پایه تشویقی منتخبین جشنواره‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران، جشنواره‌های پژوهش، آموزش و بین الملل دانشگاه
 • موافقت با افزایش پست‌های سازمانی دانشگاه تهران
 • استفاده از نیروهای قرارداد معین دانشگاه (موضوع ماده ۷ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران)
 • اخذ مجوز برای افزایش سقف معاملات دانشگاه تهران (موضوع ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران)
 • خرید یک دستگاه اتوبوس برای پردیس قم
 • تبدیل وضعیت آقای دکتر حسین رجبی کارشناس پردیس کیش به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی
 • تبدیل وضعیت آقای دکتر رضا نوری کارشناس پردیس کیش به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی
 • تعیین ضریب حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲
 • تغییر عنوان پردیس قم دانشگاه تهران و دانشکده‌های مربوطه
 • تبدیل وضعیت آقای فریدون علیاری کارشناس پردیس هنرهای زیبا به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی
 • آیین نامه‌های مالی و معاملاتی پارک دانشگاه تهران
 • افزودن وظایف شورای پارک
   

۴۷. جلسه ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۲

 • اعطای پایه تشویقی به برگزیدگان جشنواره علامه طباطبائی (ره)
 • مرخصی بدون حقوق خانم دکتر شیرین دیانتی دیلمی و تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی
 • بررسی و تصویب آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه بازنگری شده پیشنهادی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مجوز خرید ۵ دستگاه اتومبیل سورای پژو برای پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • مجوز خرید یک دستگاه می‌باشد و دو دستگاه خودرو سواری صحرائی برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • موضوع اصلاح ماده ۵۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص فوق العاده ویژه
 • مجوز اعطای پایه به سنوات خدمت اعضای هیأت علمی قبل از استخدام در دانشگاه تهران
 • مجوز تبدیل به احسن نمودن زمین زائر سرای دانشگاه در مشهد مقدس و مجوز معاوضه با ساختمانی در محدود حرم مطهر امام رضا (ع)
 • افزایش فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال‌های ۹۲ و ۹۳
 • افزایش حق ایاب و ذهاب، تغذیه و مهدکودک اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه در سال ۱۳۹۲
 • تبدیل وضعیت خانم‌ها همیلا تکلی و معصومه فولادی از کارشناس به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی
 • مأموریت تحصیلی آقای محمد رضا مرتضوی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه
   

۴۸. جلسه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

 • تصویب برنامه راهبردی دانشگاه
 • ساماندهی حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی (یکپارچه سازی و تضمین کیفیت وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی)
 • تصویب دستورالعمل اجرائی اعطای عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران
 • تعیین شهریه دانشجویان میهمان (روازانه و شبانه)
 • ایجاد اداره کل امور دانشجویان خارجی در معاونت بین الملل دانشگاه تهران
 • ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه تهران
 • برقراری فوق العاده خاص هیات امنا برای مدیران ستادی پردیس البرز دانشگاه تهران
 • کسر واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی
 • تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه تهران
 • تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه تهران
 • تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران برای سال ۱۳۹۳
 • افزایش سنوات دانشجویان دوره روزانه نابینا و کم بینا
 • عدم دریافت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی‌های ۹۱-۹۰ و ۹۲-۹۱
 • تبدیل وضعیت خانم دکتر زهرا ترکاشوند و آقایان دکتر محمد مهدی فتوره چی و دکتر یوسف باقری
 • تسری امتیازات موضوع ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به پست رئیس شورای رقابت
 • انتصاب دکتر حسن زندیه استادیار پیمانی دانشگاه به سمت معاون اجرایی حوزه ریاست و روابط عمومی
 • اصلاح مصوبه پنجم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۹۲‬ دانشگاه تهران در خصوص خرید خودرو برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • مجوز خرید چند دستگاه خودرو سواری برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران
 • مجوز فروش ۵۰۰ متر مربع از زمین‌های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شهرداری تهران برای ساخت مترو و اجاره ۱۰۵۰ متر مربع از زمین‌های دانشکده به مدت یک سال به منظور ایجاد کارگاه موقت
 • انتخاب حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی دانشگاه برای سالهای ۹۲ و ۹۳
 • افزایش ۶ درصد حقوق کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • بازنشستگی آقای دکتر علی نقی کریمی مزرعه شاهی با ۲۵ سال سابقه خدمت
 • مجوز تخصیص اعتبار جهت تکمیل و بهره برداری طرح‌های عمرانی در دست احداث پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • افزایش حق الزحمه داوری پایان نامه‌ها
 • مجوز خرید عرصه و اعیان ساختمان ۱۶ واحدی و مجتمع آموزشی در منطقه آزاد ارس
 • تعیین شهریه برای دانشجویان مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران (ورودی نیمسال دوم تحصیلی ۹۱ – ۹۰)
 • صدور مجوز برگزاری کنفرانس‌های بین المللی (کنفرانس صنعت سیمان، انرژی و کنفرانس محیط زیست و علوم و فناوری غشاء)
   

۴۹. جلسه ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

 • بودجه تفضیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه تهران
 • آئین نامه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • مجوز تملک مرکز آموزشی، فرهنگی و اقامتی پردیس فارابی در مشهد مقدس
 • تعیین کسر واحد موظف تدریس سمتهای اجرایی "رؤسای استانی بنیاد ملی نخبگان" و "اعضای شورای نخبگان"
 • تعیین واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی منتخب عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تعیین میزان فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران برای سال ۱۳۹۴
 • تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی و غیرهیات علمی دانشگاه تهران برای سال ۱۳۹۴
 • دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی
 • ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه تهران
 • بازنشستگی پیش از موعد آقایان دکتر محمد مهدی محمودی و دکتر شاپور حسنی اوزان سفله
 • مجوز فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین ۲۲۲ متری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
 • فروش ۴۵ دستگاه خودروی اسقاطی
 • تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصیلی
 • اصلاح ماده ۷۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • مجوز خرید خودرو برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران
 • اعمال مدارک تحصیلی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه
 • ارائه تسهیلات به متقاضیان فرصت مطالعاتی، ماموریت‌های پژوهشی و کنگره‌های بین‌المللی درسال ۱۳۹۴
 • تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۴
 • برخورداری خانم دکتر فهمیه فرهمند پور عضو محترم هیات علمی دانشگاه ومشاور وزیر محترم کشور در امور زنان و خانواده از مزایای ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تبدیل وضعیت استخدامی آقای دکتر عباس قنبری باغستان از پیمانی به رسمی آزمایشی
 • تمدید مأموریت آقای حمید پورمحمد عضو غیرهیات علمی پیمانی دانشگاه به وزارت دارایی
 • مرخصی فوق العاده به اعضای غیرهیات علمی به مناسبت عید سعید فطر
   

۵۰. جلسه ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴

 • کاهش سقف حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیأت علمی
 • اعطای امتیازات ویژه برای جذب اعضای هیأت علمی دارای سوابق تحصیلی و علمی برجسته از بدو استخدام
 • تبدیل دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی به گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت
 • اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ دانشگاه تهران و ردیف‌های تابعه
 • ایجاد پست همتراز جانبازان
 • تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم و انتقالی در مقاطع مختلف
 • مجوز خرید خودرو برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران
 • گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ دانشگاه تهران
 • مجوز ادامه خدمت اعضای هیأت علمی پیمانی بالای ۵ سال سابقه
   

۵۱. جلسه ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵

 • طرح نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، آئین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه
 • مجوز اعتبار ده میلیارد ریال جهت اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی
 • تعیین کف و سقف مدارک تحصیلی مورد نیاز پست‌های کارکنان
 • تصویب اساسنامه موسسه فناوری و نوآوری ارس دانشگاه تهران
 • تصویب اساسنامه مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
 • تصویب اساسنامه مؤسسه مطالعات توسعه و تحقیقات کاربردی فناوری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی حقوق انرژی دانشگاه تهران
 • صدور یا تمدید حکم اعضای هیأت علمی وابسته به مدت سه سال
 • انتقال آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه از نهاد ریاست جمهوری به دانشکده مهندسی شیمی (انستیتومهندسی نفت)
 • تبدیل وضعیت آقای دکتر حسنعلی نعمتی شمس آبادی از کارشناس رسمی قطعی به عضو هیأت علمی رسمی قطعی
 • برخورداری آقای دکتر رحمت اله قلی پور عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل توسعه منابع انسانی، از مزایای ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • بازنشستگی پیش از موعد خانم دکتر فرانک سیف الدینی عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا
 • ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه تهران
   

۵۲. جلسه ۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵

 • افزایش حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
 • اساسنامه مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد
 • ذخیره مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی فاقد سمت اجرایی
 • برخوداری از مزایای ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • سپرده گذاری منابع مالی پارک علم و فناوری
 • آئین نامه بورس تحصیلی دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی
 • فوق العاده ایثارگران اعضای هیأت علمی
 • فوق العاده ایثارگران اعضای غیر هیأت علمی
 • تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵
 • اصلاح، تصویب و تنفیذ مجدد ماده ۳۸ مکرر
 • تعیین شهریه دانشجویان خاص
 • ماموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • ماموریت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه
 • تبدیل وضیعت استخدامی خانم دکتر فاطمه غازیانی
 • توافق‌نامه تأسیس مؤسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب
 • کاهش ضریب حق‌التدریس رساله و پایان نامه در پردیس کیش
   

۵۳. جلسه ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵

 • ساماندهی شهر دانش دانشگاه تهران
 • تعیین حسابرس و بازرس قانونی سازمان توسعه و سرمایه گذاری
 • محدوده جغرافیایی اختصاص یافته به پارک علم و فناوری
 • اصلاح بند ۵ ماده ۲۲ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
 • برقراری پوشش بیمه تکمیلی
 • مجوز استخدام عضو هیأت علمی پیمانی
 • اهداء کتب چاپ شده در موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
 • ماموریت دکتر رحیم پیلوار عضو هیأت علمی پیمانی
 • تخفیف در استفاده از امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه برای اعضای هیأت علمی و غیرهیات علمی ایثارگر
 • تبدیل وضعیت استخدامی اعضای غیرهیات علمی قراردادی به پیمانی
 • اصلاح ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی
 • تفاهم نامه تاسیس مرکز پژوهش‌های آسیایی دانشگاه
 • ساختار و تشکیلات جدید پارک علم و فناوری
 • تاسیس دفتر حمایت از گسترش روابط بین‌دانشگاهی در جنوب شرقی آسیا

 

۵۴. جلسه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

 • تصویب بودجه تفصیلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه تهران
 • تعیین حسابرس منتخب هیأت امنا برای بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دانشگاه و واحدهای اقماری آن
 • تعیین فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران
 • دستورالعمل ساماندهی قراردادهای نیروهای غیررسمی شاغل در دانشگاه تهران
 • مجوز استخدام پیمانی نیروهای قراردادی دانشگاه
 • تصویب آئین‌نامه تشکیل شورای بین‌الملل دانشگاه
 • تمدید مأموریت آقای علیرضا رحمتی به مجلس شورای اسلامی
 • اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین‌‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • اعطای وام به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
 • تمدید مدت خدمت اعضای هیات‌علمی پیمانی و رسمی- آزمایشی با سنوات ۷ الی ۸ سال
 • تعویق بازنشستگی مهندس فریدون علیاری استادیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • جابجایی مانده اعتبار مصرف نشده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • مجوز خرید ساختمان چندمنظوره برای پردیس بین‌المللی کیش
 • شهریه سنوات مازاد دانشجویان مشمول آموزش رایگان در مقاطع کارشناسی و دکتری
 • شهریه ارزی دانشجویان خارجی
 • اصلاحیه ماده ۲۳ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه و دستورالعمل اجرایی
 • اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 • تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو)
 • تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی
 • مجوز سپرده گذاری دانشگاه در بانک برای اعطای تسهیلات به دانشجویان.

 

۵۵- جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

 • اعطای مجوز انتفاع بنیاد حامیان دانشگاه تهران از ساختمان شماره ۵ خیابان وصال
 • مجوز عقد قرارداد با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران (چندمنظوره سابق) برای تأمین خدمات مورد نیاز دانشگاه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
 • تصویب تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه (خطرپذیر) یکم دانشگاه
 • اعطای اصل و سود سپرده ریاست جمهوری به عنوان کمک به صندوق قرض‌الحسنه باقرالعلوم (ع) و همچنین کمک به صندوق یاد شده
 • برخورداری خانم بی‌بی شیمی از شمول ماده ۳۸ مکرر آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • تبدیل وضعیت آقای دکتر مجید شفیع پور مطلق از کارشناس رسمی به هیأت علمی
 • تصویب اساسنامه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
 • تصویب اساسنامه پژوهشکده علوم دریایی
 • تصویب اساسنامه مؤسسه مشخصه‌یابی پیشرفته
 • تصویب اساسنامه مؤسسه سبک زندگی و سلامت
 • تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی آسیا- دانشگاه تهران (UTARC)
 • تصویب اساسنامه مؤسسه آب دانشگاه
 • تصویب اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
 • تصویب اساسنامه مؤسسه ارتقا کیفیت نفت خام سنگین و باقی مانده‌های سنگین
 • تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی حقوق انرژی
 • پرداخت کارانه و تأیید بودجه اصلاحی سال مالی ۱۳۹۶ سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • اعطای رتبه بعدی شغلی به اعضای غیرهیأت‌علمی واجد شرایط
 • برخورداری آقای دکتر محمد خوانساری از مزایای ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
 • اعطای سهمیه بورسیه مربیان به آقایان محمدرضا دوست محمدی، سهراب کاشف و خانم نرگس حریریان
 • مجوز مشارکت بلند مدت با بخش غیر دولتی در پروژه‌های توسعه دانشگاه