معاونان اداری و مالی دانشگاه از گذشته تاکنون

تعداد بازدید:۹۷۴۱

 

  • فهرست زیر براساس اطلاعات در دسترس تهیه شده است. از مخاطبان ارجمند درخواست می‌شود چنانچه درباره این فهرست اطلاعات تکمیلی دارند، از طریق نشانی الکترونیک publicrel@ut.ac.ir در اختیار ما قرار دهند.

 

دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه
اولین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۱۴-۱۳۱۵)

 

 

دکتر کریم سنجابی
دومین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۱۷-۱۳۱۸)

 

 

دکتر کمال‌الدین جناب
سومین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۲۶-۱۳۲۸)

 

 

دکتر اسدالله آل‌بویه
چهارمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۲۸)

 

 

دکتر عبدالله شیبانی
پنجمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۳۳)

 

 

دکتر ابراهیم پاد
ششمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۴۴-۱۳۴۷)

 

 

دکتر علی اشرفی
هفتمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۰)

 

 

دکتر حسین سپاسگزاریان
هشتمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۲-۱۳۵۳)

 

 

دکتر جمال رضایی
نهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۳)

 

 

دکتر فضل‌الله اکبری
دهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۸)

 

 

مهندس هاشم صباغیان
یازدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۸-۱۳۵۹)

 

 

دکتر داود پارسا پژوه
دوازدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۵۹-۱۳۶۰)

 

 

دکتر غلامعلی افروز
سیزدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۶۰-۱۳۶۲)

 

 

دکتر محمدباقر شایورد
چهاردهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۶۲-۱۳۶۴)

 

 

مهندس اسماعیل اوینی
پانزدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۶۴-۱۳۶۶)

 

 

دکتر سیدجلال‌الدین هاشمی
شانزدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۶۶-۱۳۶۹)

 

 

مهندس سیدشمس الدین وهابی
هفدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۶۹-۱۳۷۲)

 

 

دکتر علی نیکخواه
هیجدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۲-۱۳۷۳)

 

 

دکتر غلامحسین الهام
نوزدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۳)

 

 

مهندس عباس مظفر
بیستمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۳-۱۳۷۶)

 

 

دکتر سیدجلال‌الدین هاشمی
بیست و یکمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۶-۱۳۷۷)

 

 

مهندس علی‌اصغر خدایاری
بیست و دومین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۷-۱۳۷۹)

 

 

دکتر مهدی قندی
بیست و سومین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۷۹-۱۳۸۴)

 

 

دکتر محمدحسین امید
بیست و چهارمین امعاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۸۴-۱۳۸۷)

 

 

دکتر سیدمحمد مقیمی
بیست و پنجمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۸۷-۱۳۹۲)

 

 

دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
بیست و ششمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۹۲)

 

 

دکتر سیدحسین گلدانساز
بیست و هفتمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۹۲- ۱۳۹۵)

 

 

دکتر سعید یزدانی
بیست و هشتمین معاون اداری و مالی دانشگاه (۱۳۹۵)