نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تاثیر کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی بر سمت گیری های فرهنگ سیاسی کابران دانشگاهی در ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhDمهدی بیگدلوناصر هادیان جزی۱۳ آذر ۱۳۹۶
ریخت¬ شناسی دانه گرده تیره اسفناجیان (Chenopodiaceae) در آسیا، اروپا و شمال آفریقا و کاربرد آن در بررسی پوشش گیاهی و باران گردهپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی-علوم گیاهی- بیوسیستماتیک گیاهیدكتری تخصصی PhDمهدی دهقانی کاظمیحسین آخانی سنجانی۱۲ آذر ۱۳۹۶
تاثیر تصویر سازی ذهنی و واقعیت مجازی بر تیراندازی با تپانچه بادی--تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدمیلاد زنگانهحسن غرایاق زندی۱۱ آذر ۱۳۹۶
مردم شناسی تریاک در شهر کرمانعلوم‌ اجتماعی‌علوم‌ اجتماعی‌علوم اجتماعی - توسعه روستایی - توسعه اجتماعیکارشناسی ارشدالهام قاانیابراهیم فیاض۱۱ آذر ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی عناصر فولکلوریک قصه های ایرانی بر مبنای طبقه بندی آفاناسییفادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDآلینا ایواشچنکوحمیرا زمردی۰۷ آذر ۱۳۹۶
ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عالی با منطق فازی (مورد مطالعه- دانشگاه کربلا)پردیس فارابیدروس عمومی‌مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشدنوال جعفراحمدرضا قاسمی۰۷ آذر ۱۳۹۶
بررسی و نقد نقش دین در معنا بخشی به زندگی از دیدگاه پل تیلیشپردیس فارابیدروس عمومی‌فلسفه دینکارشناسی ارشدالهام حاجی آقاجانیحسن قنبری۰۵ آذر ۱۳۹۶
اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تاکید بر کاهش مصرف انرژیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشدبهاره پورشریف سورکوهیامین دهقان قهفرخی۰۴ آذر ۱۳۹۶
ارائه رویکرد تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه دوره های آموزشی آنلاین فناوری اطلاعات در شبکه توییتر)مدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشکارشناسی ارشدصدف افراشتهسعید روحانی۰۴ آذر ۱۳۹۶
کاربرد داده کاوی برای ارزیابی کیفیت در صنایع تولیدی تحت عدم قطعیت، ماشین بردار پشتیبانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هاکارشناسی ارشدمحسن داودخانیرضا توکلی مقدم۰۱ آذر ۱۳۹۶