نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
روایت پژوهی در تجربه زیسته مدیران موفقمدیریتمدیریت‌مدیریت - رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhDمصطفی فروغی نعمت اللهیعلی دیواندری۱۹ مهر ۱۳۹۶
طراحی شبکه خدمات و محصولات سلامت تحت شرایط عدم قطعیتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDمحمد موسی زادهسید علی ترابی۱۹ مهر ۱۳۹۶
تحلیل پایداری وکنترل سیستم های لوتکا-ولترا--مهندسی برق گرایش کنترل‌دكتری تخصصی PhDوحید بدریمحمدجواد یزدان پناه۱۸ مهر ۱۳۹۶
بررسی ویژگی های اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه Pergularia tomentosa و تاثیرعصاره آن بر مو زدایی پوست دامپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیزراعت‌ واصلاح نباتات‌مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌دكتری تخصصی PhDسیدحمزه حسینی کهنوجحسین آذرنیوند۱۸ مهر ۱۳۹۶
بررسی ساختار رمان ماهی ها درشب می خوابند و پاییز فصل آخر سال است--باستان شناسیکارشناسی ارشدایلول جانسو اجارمهدی علیائی مقدم۱۸ مهر ۱۳۹۶
بررسی ساختار رمان های انگار گفته بودی لیلی و سرخی تو از من--باستان شناسیکارشناسی ارشدبتول کبری اینانعلیرضا امامی۱۸ مهر ۱۳۹۶
تحلیل مبانی تحدید حقوق ملت در قانون اساسی ج . ا . ایران و فرانسهحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ عمومی‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDعلی اسداله زادهخیراله پروین۱۷ مهر ۱۳۹۶
تاثیر سیاست پولی بر تولید و تورم در کشور افغانستان در قالب الگوی DSGEاقتصادعلوم‌ اقتصادی‌علوم اقتصادیدكتری تخصصی PhDسیدکاظم حسینیحسین عباسی نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶
جامعه شناسی تفکر سیاسی ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-اندیشه های سیاسیدكتری تخصصی PhDمجتبی قلی پوراحمد خالقی دامغانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
آسیب شناسی ژئوپلتیکی مدیریت منابع آبی ایران مطالعه موردی حوضه آبریز جنوب غربی کشورر رودخانه های کارون بزرگ و کرخهجغرافیاجغرافیای‌ انسانی‌جغرافیای سیاسیدكتری تخصصی PhDمحمدرضا رحمانیرسول افضلی۱۲ مهر ۱۳۹۶