نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
جایی برای قهرمانان نیست :بررسی فرهنگی ضد قهرمان در حیله ی ۲۲ و سلاخ خانه ی شماره ی ۵زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهعبدالعلی یزدی زاده۰۵ مرداد ۱۳۹۵