نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مقایسه تاثیر سیتالوپرام ، تمرین استقامتی و شنا بر تغییرات یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر ویستار تحت استرستربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشداکرم ملامحمدی-۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی رابطه بین کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی و کیفیت حسابرسیمدیریتحسابداری‌حسابداریکارشناسی ارشدمحمدامین کشاورزمحمدرضا نیکبخت۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارزشهای حسابداریمدیریتحسابداری‌حسابداریکارشناسی ارشداحسان علی اکبرنژادساسان مهرانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
عوامل و پیامدهای مربوط به تاخیر طولانی در گزارش حسابرسیمدیریتحسابداری‌حسابرسیکارشناسی ارشدفریباسادات راثی ورعیکاوه مهرانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
رابطه بین زمان اعلان سود و کیفیت سودمدیریتحسابداری‌حسابداریکارشناسی ارشدمسعود موجودیغلامرضا کرمی۱۲ مهر ۱۳۹۶
طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه تطبیقی سفال های دوره اروک محوطه داروسال در شهرستان ایوان--باستان شناسیکارشناسی ارشدوحید سوری لکیحسن فاضلی نشلی۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی تاثیر کنش متقابل دولت وسرمایه برتولید فضای شهر تهران دهه ۱۳۴۰علوم‌ اجتماعی‌جامعه‌ شناسی‌مطالعات جوانانکارشناسی ارشدامید منصوری سیاه بیدیعبدالحسین کلانتری۱۲ مهر ۱۳۹۶
نقد و تحلیل " کتاب الجراح " از " المحرر" بر اساس نسخه ی ترجمه شده به فارسیالهیات‌ و معارف اسلامی‌آموزشی‌دروس عمومی‌الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفانکارشناسی ارشدفرزاد ولیدیمصطفی ذوالفقار طلب۱۲ مهر ۱۳۹۶
روان شناسی موفقیت و مکانیسم دین انگیزشی در ایران ( مورد مطالعه حلقه صالحین )علوم‌ اجتماعی‌جامعه‌ شناسی‌پژوهش علوم‌ اجتماعی‌کارشناسی ارشدمحمد شریعتی تبارسید مهدی اعتمادی فرد۱۲ مهر ۱۳۹۶
تبیین الگوی حکمرانی فناوری های نوظهور در ایران (مطالعه موردی فناوری نانو)--مدیریت اجراییکارشناسی ارشدعرفان مصلحمهدی محمدی۱۲ مهر ۱۳۹۶