نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمندعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستههومن عباسیمصطفی صالحی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرامعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهنرجس کهندانیسید حمید رضا احمدی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
طراحی و ساخت سامانه ایجاد تعادل پویا در بازیهای رایانه ای مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیارهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسجاد کردانی مقدممرتضی ابراهیمی۲۲ شهریور ۱۳۹۶