نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمرتضی عبداللهیسما گلیائی۱۱ اسفند ۱۳۹۵
کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمجتبی رضاییزینب الهدی حشمتی رفسنجانی۱۲ مهر ۱۳۹۵
ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهداود حسن زادهسما گلیائی۱۰ مهر ۱۳۹۵
تشخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گرافعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمژگان ممتازمصطفی صالحی, هادی ویسی۰۷ مهر ۱۳۹۵
جستجوی شباهت در شبکه های نا همگنعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهگلناز نیک مهرمصطفی صالحی۰۴ مهر ۱۳۹۵
مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های چند لایهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسما بابائیمصطفی صالحی۰۳ مهر ۱۳۹۵
ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمد مرادیسما گلیائی۲۸ شهریور ۱۳۹۵
مدلسازی خرابی آبشاری در شبکه های قدرتعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهروناک میرزادائیمحمد خوانساری۲۳ شهریور ۱۳۹۵
پیش بینی ارتباط در شبکه های ناهمگنعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسعیده رضاوندی شعاعیهادی زارع۰۲ اسفند ۱۳۹۴
ارائه ی یک ساختار برای تعیین جهت گیری نظرات در رسانه های اجتماعیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهحسین اکبریانمصطفی صالحی, هادی ویسی۱۷ بهمن ۱۳۹۴
پیشنهاد یک طرح بندی برای مصورسازی شبکه های چندگانهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهزهرا فاطمیمصطفی صالحی۰۶ بهمن ۱۳۹۴