نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
توسعه چارچوب مدیریت ریزش مشتری با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات و داده کاویدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهجواد بصیریفتانه تقی یاره۲۷ بهمن ۱۳۸۹
کاربرد وب معنایی برای بهبود کارایی در سیستمهای مدیریت دانشدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهاحسان طباطبائی رفیعیسیدامید فاطمی۰۸ آبان ۱۳۸۹
تحلیل و بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های P۴Pدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهزهرا آقازادهاحمد خونساری۰۱ خرداد ۱۳۸۹
ارزیابی کارایی و طراحی مکانیزم های تحمل پذیر خطا در شبکه های بر تراشهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیدعلی مرتضویاحمد خونساری۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
ارائه مدلی برای کمک به تصمیم گیری عاملهای هوشمند در پیش بینی قیمت سهامدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهروح اله شکوریفتانه تقی یاره۰۶ بهمن ۱۳۸۸
زمان بندی بی درنگ با ملاحظه تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهحمید کریمیناصر یزدانی, مهدی کارگهی۲۳ دی ۱۳۸۸
کیفیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدرضا محمودی منشناصر یزدانی۱۰ آبان ۱۳۸۸
ارتقا سرویسهای وب سبک وزن به وسیله اطلاعات معنائیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهرضا کریم پورفتانه تقی یاره۱۴ مهر ۱۳۸۸
ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانها برای اجرای استراتژی های سفارشی سازی محصولات / خدماتدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهآزاده پیشدادفتانه تقی یاره۱۱ مهر ۱۳۸۸
تدوین و طراحی چهارچوب سیستم مدیریت ریزش مشتریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهامینه قربانیفتانه تقی یاره۱۹ مرداد ۱۳۸۸
کاربرد روشهای ترکیب اطلاعات در کشف دانش از نسخ داروییدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمرضیه سادات حسینی نسب نیاکیمسعود رهگذر۲۸ مهر ۱۳۸۷
جستجوی مبتنی بر مفهوم در یک محیط بین زبانیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهابوالفضل ال احمدمسعود رهگذر۰۹ مهر ۱۳۸۷
ترکیب سرویسهای وب با استفاده از Reoدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهفرزاد مهدیخانیمحمود رضا هاشمی۰۶ مهر ۱۳۸۷
ارائه یک سیستم شخصی سازی مدیریت محتوا در وبدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهپارسیا حکیمیانفتانه تقی یاره۰۲ مهر ۱۳۸۷
شبیه سازی رفتار اجتماعی در شرایط بحران با استفاده از سیستمهای چند عاملهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیده فاطمه علوی زاده۲۵ شهریور ۱۳۸۷
زمانبندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های بیسیم حسگردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیدامیر یحیوی فیروزآبادیناصر یزدانی۲۵ تیر ۱۳۸۷
تجمیع پایگاههای داده بیوانفورماتیک با رویکرد ترکیب دادهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهعادل اردلان۱۴ اسفند ۱۳۸۶
مدلسازی تغییر پذیری در خط تولید سیستمهای اطلاعاتیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم رضویانرامتین خسروی۲۹ بهمن ۱۳۸۶
بررسی کارایی شبکه های نوریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهاحمد کیان رادحسن سیدرضی, احمد خونساری۲۸ بهمن ۱۳۸۶
طراحی کاربرد مدیریت منابع سازمانی بااستفاده ازسیستدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهکاوه پاشائیفتانه تقی یاره۰۱ آبان ۱۳۸۶