نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
سازمان دهی معنایی اشیای دانش به منظور بهبود سامانه های پیشنهادگردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسارا علایی جوردهیفتانه تقی یاره۰۹ آذر ۱۳۹۴
کنترل شیوع بیماری ها در شبکه هایی با ساختار خوشه ای همپوشانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه تقویان اسیابیمهدی تیموری, مصطفی صالحی۰۸ مهر ۱۳۹۴
توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم جهت طراحی محصول جدید در صنعت پلیمردانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهجمال صادقیسابینا نوبری, سید محمد باقر جعفری۳۱ شهریور ۱۳۹۴
طراحی یک مدل پیشنهاد دهنده درسی: مورد مطالعه پردیس فارابی دانشگاه تهراندانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهزهره شکراللهی یانچشمهسید محمد باقر جعفری۳۱ شهریور ۱۳۹۴
طراحی مدل هوشمند جدید جهت کشف تقلب: مورد مطالعه صنعت بیمه اتومبیلدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهراضیه اقدسیسید محمد باقر جعفری۳۱ شهریور ۱۳۹۴
شناسائی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظری? بازی هابین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسامان فرهمندسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۳۱ شهریور ۱۳۹۴
طبقه بندی الگوهای نوار قلب با استفاده از روشهای یادگیری ماشینبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهامید باصریحسین بوبرشاد, هادی ویسی۳۰ شهریور ۱۳۹۴
بهبود عملکرد و استدام یادگیری الکترونیکی سیار با استفاده از روش های یادگیری تطبیقی و بازی پردازیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهبهناز کردتباروحید شاه منصوری۳۰ شهریور ۱۳۹۴
طراحی و پیاده سازی یک سامانه پرسش و پاسخ پزشکیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهحامد فکورشندیهادی ویسی۲۹ شهریور ۱۳۹۴
تحلیل شدت آسیب بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی و نفوذ اطلاعاتبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسیده خاطره احمدیزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, مرتضی ابراهیمی۲۵ شهریور ۱۳۹۴
چارچوب معماری سبک زندگی با استفاده از روش تحلیل لایه لایه علتها (مطالعه موردی چاقی)بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهزهرا افتخاری نیافاطمه ثقفی, هادی زارع۲۳ شهریور ۱۳۹۴
بررسی انتقال ویدیوی مقیاس پذیر بر روی شبکه های اقتضاییدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهشهرام قهرمانی۱۷ شهریور ۱۳۹۴
پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ شبکه ای در شبکه های ناهمگن: یک رهیافت مبتنی بر نظریه ی بازی هادانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحسن قربانیمحمود رضا هاشمی۰۹ شهریور ۱۳۹۴
ارائه مدلی برای سامانه های توصیه گر شخصی سازی شده مبنتی بر پرونده سلامت بیمار - محوردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهآرمان عیدی وندیرضا آقائی زاده ظروفی۰۴ شهریور ۱۳۹۴
مقابله با حملات در شبکه های حسگر بیسیم با مقصد پرندهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم معتمدیناصر یزدانی۳۰ تیر ۱۳۹۴
تولید خودکار کلمات کلیدی برای اسناد علمی با استفاده از روابط معنایی و خوشه بندیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهشکیب صفریسیدامید فاطمی۰۷ تیر ۱۳۹۴
طراحی و پیاده سازی پروتکل دسترسی به رسانه Heartbeat-Respiration Driven به منظور بکارگیری در فونوکاردیوگرافی بی سیمبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهنگار محمدی کوشکیسما گلیائی۰۶ تیر ۱۳۹۴
مدلسازی تاخیر در شبکه های موردی در حضور تکنولوژی های چندگانه بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدامین کشت کاراحمد خونساری۳۱ خرداد ۱۳۹۴
شبیه سازی و ارزیابی ظرفیت شبکه های اقتضایی مقیاس بزرگ و متراکم بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسعید کریمی فارسانیاحمد خونساری۳۱ خرداد ۱۳۹۴
بهبود الگوریتم های مسیریابی در شبکه های فرصت طلبدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهعلی احسان سمیعی۲۴ خرداد ۱۳۹۴