نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
بررسی تحلیلی اصل عدم مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در حقوق ایران با قاعده تصمیم تجاری در حقوق آمریکادانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمهدی میرجلیلیعلیرضا باریکلو۱۴ بهمن ۱۳۹۴
رژیم حقوقی حاکم برمال توقیف شدهعلوم انسانیعلوم انسانیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدمیرزا بیرانوندحسن محسنی۱۳ بهمن ۱۳۹۴
اثر معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری بر شروط ماهوی قراردادهای سرمایه گذاری خارجیدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحمد صادق لبانی مطلقجلیل قنواتی۱۱ بهمن ۱۳۹۴
دادگاه صالح در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکریحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDفرزانه شاکریسعید حبیبا۱۰ بهمن ۱۳۹۴
معیارهای تعیین سهم مسوولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول مسوولیت مدنی اروپاییدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمهدی برزگرعلیرضا باریکلو۳۰ دی ۱۳۹۴
تحلیل رابطه حقوقی طرفین عقد اجاره بعد از پایان مدت با تأکید بر آرای قضاییدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهرضا ابوسعیدی منوچهریعلیرضا باریکلو۳۰ دی ۱۳۹۴
تحلیل اقتصادی قواعد حاکم بر اعمال مالکیت خصوصیدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدعلی رضاپور آکردیسیدعلی محمد یثربی۳۰ دی ۱۳۹۴
هویت ، حقوق و تکالیف انسان شبیه سازی شدهحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمصطفی مظفریمحمد حسن صادقی مقدم۲۹ دی ۱۳۹۴
نقش اوضاع و احوال در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهای تجاری بین المللیدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهعطیه فرازانمحمد تقی رفیعی۰۱ دی ۱۳۹۴
قرارداد اختیار معامله (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس)حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمسعود احمدی پورمحمدعلی انصاری پور۰۴ آبان ۱۳۹۴
تحولات حقوق مدنی در زمینه قواعد عمومی قراردادهاحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمسعود حائری۲۹ مهر ۱۳۹۴
موانع اجرای قانون خارجیعلوم انسانیعلوم انسانیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهفروزانه ارسی۲۹ مهر ۱۳۹۴
معامله سفهی در فقه و حقوق ایرانحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهطیب زندیمحمود کاظمی۲۷ مهر ۱۳۹۴
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری در مقام انجام وظیفه در قبال خسارت وارده به اشخاص و شهروندان در حقوق ایران و انگلیسدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهسینا سراجسیدعلی محمد یثربی۲۲ مهر ۱۳۹۴
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی- تدارک و ساخت (ایی پی سی)دانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحمد نوروزیجلیل قنواتی۱۵ مهر ۱۳۹۴
اصل متعارف بودن در حقوق قراردادهای ایران و اروپادانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمژده حیدری سورشجانیجلیل قنواتی۱۵ مهر ۱۳۹۴
مسئولیت مدنی متصدیان آموزش و پرورش در آرای قضاییدانشکده حقوق‌دانشکده حقوق‌حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمجتبی بیگدلیعلیرضا باریکلو۱۵ مهر ۱۳۹۴
تاثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمسلم محمدزادهحسن بادینی۱۴ مهر ۱۳۹۴
قواعد ویژه حاکم بر تعهدات جاریحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDاحسان لطفیربیعا اسکینی۱۳ مهر ۱۳۹۴
بررسی تطبیقی رژیم های حاکم بر شرکت های سهامی در ایران و افغانستانحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمعصومه حسینیلعیا جنیدی۱۳ مهر ۱۳۹۴