عنوان پایان نامه

" بررسی توانایی ژن تجزیه کننده حشره کش های آلی فسفره در باکتری Escherichia coli "