عنوان پایان نامه

نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلانشهر تهران.(مطالعه موردی بخش آفتاب تهران)


  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده جغرافیا شماره ثبت: 2265;کتابخانه دانشکده جغرافیا شماره ثبت: 2265
  تاریخ دفاع
  ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  محمدرضا رضوانی

  امنیت از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی در هر جامعه به شمار می‌رود. یکی از نهادهایی که نقشی بسیار مؤثر در ارتباط با امنیت انتظامی جامعه به‌خصوص در نواحی روستایی می‌تواند داشته باشد مدیریت محلی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی است. روش تحقیق در این بررسی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است. در گردآوری داده‌ها و اطلاعات، از مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. پایایی داده‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده که نشان‌دهنده عدد 0.841 است و روایی داده‌ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا (مطابق نظر اساتید) انجام‌گرفته است. در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیره، آزمون t تک نمونه‌ای، همبستگی اسپیرمن) بهره‌گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه ساکنین روستایی و مدیران محلی مناطق روستایی بخش آفتاب تهران است. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدیران محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی نشان دادند که عملکرد مدیران محلی در زمینه مدیریت انتظامی با میانگین 3.09، در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد. همچنین ارزیابی میزان توانایی مدیران محلی در مدیریت انتظامی نشان می‌دهد در شاخص‌های ساختار، تشکیلات، قوانین و مقررات با میانگین 3.34، دانش و آگاهی لازم در جهت مدیریت انتظامی با میانگین 3.25 بالاتر از حد متوسط قرار دارد و شاخص‌های منابع مالی با میانگین 2.35، امکانات و تجهیزات موردنیاز در سطح پایین‌تر از سطح متوسط قرارگرفته است و وضعیت مطلوبی ندارند. در مرحله بعدی بـا اسـتفاده از مدل تجزیه‌وتحلیل SWOT راهبردهایی مناسب جهت ارتقا نقش‌آفرینی مدیریت محلی در مدیریت انتظامی نواحی روستایی تدوین‌شده است.
  Abstract
  The security is one of the important and basic needs and necessities of every society. The local management is one of the institutions which may play an important role in establishing security in community, especially in rural areas. However, this study aimed to assess the role of local management in rural disciplinary management. This was descriptive-analytic study. The library, documentary, and field study was used for collecting the data. Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of data was calculated to be 0.841. The validity of data was assessed using content validity method. The descriptive and inferential (multivariate regression, single sample t-test, spearman correlation) statistics was used for analyzing data. The population consisted of two groups: rural residents and local managers in rural areas in Aftab district in Tehran. The results of analyzing the performance of local managers in disciplinary management of rural areas showed that the performance of local managers in disciplinary management (mean= 3.09) was in a relatively good situation. Also, the assessment of ability of local managers in disciplinary management showed that the structure, organization, rules, and regulations indices (mean= 3.34) and needed knowledge for disciplinary management (mean= 3.25) were above moderate level. Also, the financial resources indices (mean= 2.35) and needed facilities and equipment were below moderate level and were not in desirable situation. In the next step, using the SWOT analysis model, appropriate strategies have been developed to enhance the role of local management in the rural disciplinary management of district administrations. Keywords: Local Management, Security, Disciplinary Management, Aftab District, Tehran.