عنوان پایان نامه

مقایسه گفتمان نوشتاری تولید شده در سه نوع فعالیت نوشتاری تلفیقی مختلف


  رشته تحصیلی
  آموزش زبان انگلیسی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی شماره ثبت: 2/2110;کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی شماره ثبت: 2/2110
  تاریخ دفاع
  ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  دانشجو
  عادل صالحی
  استاد راهنما
  مجید نعمتی

  چکیده این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد نوشتاری (نوشته ها و فرآیندهای نوشتاری) شرکت کنندگان سطح پیشرفته با عملکرد نوشتاری شرکت کنندگان سطح متوسط در سه نوع از فعالیت نوشتاری تلفیقی که عبارتند از خواندن- شنیدن- نوشتن، شنیدن- نوشتن و خواندن-نوشتن انجام شد. عملکرد نوشتاری شرکت کنندگان از لحاظ نمرات کلی، پیچیدگی گرامری، صحت گرامری و سلاست ارزیابی شد. هدف این تحقیق پاسخ دادن به این سئوال بود که آیا فعالیت نوشتاری براساس نوع فعالیت و سطح بسندگی زبان شرکت کنندگان تغییر می کند؟ که این پاسخ می تواند رابطه بین نمرات نوشتن شرکت کنندگان و ویژگی های ارزیابی شده را تشریح می کند. داده های مراحل کمیتی و کیفی از 40 دانش آموز رشته آموزش زبان انگلیسی بدست آمد. مجموعه ای از آنالیز واریانس اجرا شد تا ویژگی های زبانی 120 گفتمان نوشته شده در سه فعالیت توسط 40 شرکت کننده را مورد آنالیز قرار دهد. طبق مرحله کمی، یافته هایی که در ادامه بیان می شوند بدست آمد. در مورد نمره های کلی، نتایج یک تعامل قابل توجه بین سطح بسندگی زبان عمومی و نوع فعالیت، یک تاثیر اصلی آماری قابل توجه برای سطح بسندگی زبان و نوع فعالیت نشان دادند. در رابطه با پیچیدگی گرامری نوشتاری، نتایج تنها یک تاثیر اصلی آماری قابل توجه برای سطح بسندگی زبان نشان دادند. در مورد صحت گرامری، نتایج یک تاثیر اصلی آماری قابل توجه برای سطح بسندگی زبان نشان دادند. در رابطه با سلاست نوشتاری، نتایج یک تعامل برجسته بین سطح بسندگی زبان عمومی و نوع فعالیت، یک تاثیر اصلی آماری قابل توجه برای سطح بسندگی زبان و نوع فعالیت را نشان دادند. یافته های مرحله کیفی نشان دادند که در بین شرکت کنندگان سطوح پیشرفته و متوسط، به ترتیب، 55% (11 شرکت کننده سطح پیشرفته) و 75% (15 شرکت کننده سطح متوسط) فعالیت خواندن-شنیدن-نوشتن و فعالیت شنیدن-نوشتن را سخت ترین فعالیت ها تشخیص دادند. در رابطه با سودمندی هر فعالیت، نتایج نشان دادند که برای 15 شرکت کننده سطح پیشرفته (75%) هر دو منبع خواندن و شنیدن و برای 13 شرکت کننده سطح متوسط (65%) متن خواند کمک کننده بود. کلید واژه: فعالیت نوشتاری تافل، فعالیت های نوشتاری تلفیقی متنی، پیچدگی گرامری، صحت گرامری، سلاست نوشتاری.
  Abstract
  Abstract This study was conducted to compare the writing performance and attitudes of an advanced group of participants with those of an intermediate group of participants across three types of integrated writing tasks: Reading-Listening-Writing, Listening-to-Write, and Reading-to-Write. Their writing performance was assessed in terms of writing total scores, grammatical complexity, grammatical accuracy, and fluency. The study aimed to find out whether writing performance varies with task types and proficiency level of test takers, thus clarifying the link between their writing scores and the textual features being assessed. The data for both the quantitative and qualitative phases of the study were elicited from 40 TEFL students. A mixed between-within subjects ANOVA was used to analyze the linguistic features of the 120 essays produced on three tasks by 40 participants. The findings of quantitative phase are as follows. Regarding the writing total scores, the results revealed a significant interaction between general English proficiency level and task type, with a statistically significant main effect for proficiency level, and task type. In respect of writing grammatical complexity, the results only showed a statistically significant main effect for proficiency level. Regarding grammatical accuracy, the results showed a statistically significant main effect for proficiency level. Also, with regard to writing fluency, the results showed a significant interaction between general English proficiency level and task type, with a statistically significant main effect for proficiency level and the task type. The findings of qualitative phase showed that 55% of advanced participants (11 participants) and 75% of intermediate participants (15 participants) found the Reading-Listening-Writing task and the Listening-to-Write task the most difficult ones, respectively. Regarding each task efficacy, to 15 advanced participants (75%), reading and listening were helpful; and t