عنوان پایان نامه

بررسی رابطه پویای معاملات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران


  نام دانشجو
  سعید محمدعلی زاده

  اساتید راهنما
  سعید شیرکوند

  رشته ی تحصیلی
  مدیریت مالی


  در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه بین حجم خرید و فروش سرمایه گذاران حقیقی ( انفرادی) و حقوقی (نهادی)با بازدهی سهام هستیم ،و بازدهی سهام به عنوان یک متغیر وابسته است. لذا نوع تحقیق، توصیفی(غیر آزمایشی)میباشد و از آنجا که بدنبال پیدا کردن رفتار علی-معلولی میباشد، از نوع علی?مقایسه ای یا پس?رویدادی تلقی میگردد. آزمون مورد استفاده در تحقیق ،آزمون علیت گرنجر در ساختار خودرگرسیون برداریVAR )) میباشد و شرکتهایی را که در طی دوره اول مهر 1387 تا پایان شهریور 1390 حد اقل 500 روز در بازار بورس معامله شده باشند.انتخاب شده اند، تعداد این شرکتها 97 شرکت ازکل 370 شرکت در طول دوره تحقیق و از صنایع مختلف و با اندازه های مختلف میباشند. از طرف دیگر شرط لازم برای انجام آزمون علیت ایستا بودن سریهای زمانی بطور همزمان است. بدین جهت از بین 97 شرکت، باید آنهایی را انتخاب کرد که دارای معاملات حقیقی و حقوقی و بازدهی ایستا باشند که همه شرکتها دارای چنین خصوصیتی بودند. ابتدا بازده و تغییرات نرخ سهام شرکتهای مورد نظر را بصورت روزانه محاسبه شده و سپس ارتباط بازده های محاسبه شده هر سهم با حجم معاملات صورت گرفته روزانه بر روی همان سهام توسط سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را مقایسه شده است. بین تغییرات نرخ و بازده سهام وحجم معاملات صورت گرفته در همان روز را بررسی و رد یا قبول شدن فرضیه ها را مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که با تحلیل حجم خرید و فروش سهام شرکتها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به اندازه شرکت میتوان روند تغییرات قیمت و بازده این سهام را پیش بینی کرد ،و جهت بدست آوردن حداکثر بازده با شناسائی پارامترهای موثر در زمان مناسب نسبت به معامله این سهام اقدام کرد.