عنوان پایان نامه

راهکارهای معماری سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک با توجه به تهویه طبیعی و استفاده از ایده های آن در معماری امروز


  رشته تحصیلی
  انرژی معماری
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66091
  تاریخ دفاع
  ۲۵ تیر ۱۳۹۳
  دانشجو
  علی عطروش
  استاد راهنما
  شاهین حیدری

  تهویه و جریان هوا یکی از فاکتورهای مهم در رسیدن به آسایش حرارتی در هر اقلیمی می‌باشد. این عامل در اقلیم گرم و خشک همواره مورد توجه بوده است و معماران سنتی راه حل‌های بسیار متفاوتی بسته به شرایط اقلیمی و منطقه برای آن یافته اند. از این رو هدف این پژوهش بررسی و مطالعه ایده های به کار رفته در اقلیم گرم و خشک و به صورت خاص شهر شیراز می‌باشد تا از این طریق بتوان علاوه بر فهم بیشتر معماری سنتی، راه حل‌های اقلیمی و امروزی برای معماری امروز بیابیم. در این پژوهش که با کمک شبیه‌سازی رایانه‌ای و حل معادلات دینامیک سیالات صورت گرفته است، به بررسی نمونه هایی از معماری سنتی شهر شیراز پرداخته شده است. خانه‌ی زینت‌الملک، فروغ‌الملک و عطروش هر یک به عنوان یک گونه متفاوت خانه‌های سنتی در شیراز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ‌اند. وجود حیاطهای مرکزی در این خانه‌ها از اولین ‎‎عناصر مورد بررسی بوده است. تناسبات حیاط و عمق حیاط مرکزی به عنوان شروع مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بررسی جریان هوا با توجه به جهت‌گیری ساختمان و معماری عمارت‌های مختلف بنا پرداختیم. تاثیر درختان در این جریان و نقش آننها در تهویه‌ی طبیعی عامل بعدی مورد بررسی ما در این تحقیق بود. در ادامه با بررسی نقش برودتی حوض‌ها در معماری سنتی سعی کردیم تا شرایط آسایشی را برای خانه‌ی زینت الملک شبیه‌سازی کنیم و در پایان با بررسی تأثیر ارسی‌ها به عنوان یکی از عناصر شاخص معماری شهر شیراز پرداختیم و نقش این عنصر را در تغییر هندسه جریان را مشاهده کردیم. نتایج این بررسی ها به صورت تصاویر دسته بندی شده آورده شده است.
  Abstract
  Ventilation and air circulation is one of the most critical elements for achieving thermal comfort in any climatic conditions. This item has always received attention in hot arid climate and traditional architects have found numerous various solutions considering the specific climatic conditions of the region. Therefore, the aim of this project is to study and survey the applied solutions in hot arid climate region specifically in Shiraz city in order to both understand the traditional architecture more comprehensively and extract novel climatic answers for today's architecture. This research, carried out by computer simulations and Computational Fluid Dynamics equations, has examined some case studies from traditional city of Shiraz. Each of the houses of Zinatolmlok, Forugholmolk, and Atrvash has been investigated as different type of traditional houses in Shiraz. The existence of central yards in these houses is one of the basic examined elements. The yard's ratio and the depth of interior yard have been studied in initial steps. Next, air circulation has been surveyed due to the building's orientation and the architecture of diverse rooms of the building. The impact of trees in this process and their role in natural ventilation was our next investigated element. Then, via studying the cooling role of the pools in the traditional architecture, we tried to simulate comfort conditions of the Zinatolmolk's house. Eventually, we surveyed the effect of Sash windows, as a distinct element of the city of Shiraz, in altering the geometry of the current's route. The results of this study have been represented in categorized sets of pictures.