مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۸۹۹۰۹۲۳۹۳

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بهینه سازی و آنالیز عملرد حرارتی کلکتور خورشیدی تخت با کاربرد نانوسیال بعنوان سیال عامل
ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن
تحلیل ترمواکونومیک و بهینه سازی چرخه های سرد سازی گاز طبیعی مایع
طراحی و بهینه سازی سامانه های کنترلی چرخه مبرد آمیخته تک مرحله ای در فرایندهای LNG
طراحی و بهینه سازی سامانه های کنترلی چرخه های تبرید فرایند مبرد آمیخته چند مرحله ای در تولید گاز طبیعی مایع
طراحی بهینه فرآیند تولید محصولات میان تقطیر و سوخت های گازی بوسیله روش پیرولیز سریع از منابع زیستی
طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش کراکینگ خورشیدی متان
مدلسازی و بهینه سازی نیروگاه های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد
طراحی و بهینه سازی فرایند ترکیبی دما پایین برای بازیافت سرمای ال ان جی