محمد کابلی

محمد کابلی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۶۶۰۴۲۰۸۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کفچه مار ( Naja oxiana(nilson&andren,۱۹۸۵) درایران با استفاده از نشانگرmtDNA
بررسی لانه گزینی گرگ به منظور پیش بینی مناطق دارای پتانسیل بروز تعارضات انسان و گرگ در استان همدان
تهیه ی فهرست سرخ ملی پرندگان ایران بر اساس طبقات و معیارهای IUCN : مطالعه موردی راسته غاز شکلان( Anseriformes )
بررسی روند تغییرات پوشش کاربری اراضی در استان همدان با در نظر گرفتن زیستگاه های بالقوه گرگ در طی ۳۰ سال گذشته
مدیریت توالی علفزارهای پارک ملی بوجاق برای حمایت از زیستگاه تغذیه ای غاز خاکستری و آنقوت
برنامه ریزی سیستماتیک حفاظت به منظور معرفی مناطق جدید حفاظتی در استان البرز
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (Sittaeuropaea Linnaeus,۱۷۵۸) در ایران با استفاده از نشانگرmtDNA
جدایی آشیان بوم شناسی کمرکولی بزرگ (sitta tephronata)و کرکولی کوچک (sitta neunayer)در منطقه تماس آنها در ایران : ارائه شواهدی برای اصل جابجایی صفات
بررسی تفاوتهای ریخت شناختی کمرکولی کوچک (sitta neumayer) و کمر کولی بزرگ (sitta tephronota) در منطقه تماس آنها در ایران : ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابجایی صفات