مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

یادگیری مولدهای الگوی مرکزی با استفاده از تقلید
انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوسته