مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

مدلسازی پیشرفت علمی دانشجویان در سیستم های آموزشی هوشمند با استفاده از فیلترهای بیزی
مکان یابی و ناوبری هوایی از طریق همکاری ربات های هوایی و شبکه های حسگر بی سیم
شناسایی فریبکاری دانش آموزان در سیستم خودآموز هوشمند
پیش بینی بازار بورس از دیدگاه شبکه¬های اجتماعی
اجتماع کاوی تحلیلی و تشخیص ساختار جوامع در شبکه اجتماعی بوجود آمده از فضای وبلاگهای فارسی
مدل سازی و پیش بینی استراتژی بازیگرها ی بازار بورس با استفاده از تئوری تخمین و تئوری بازی ها
مدیریت رایانامه ها در محیطهای چند زبانه
کاهش خطا در سیستم های ارزیابی ویژگیهای شناختی بر پایه ی بازی
پیشنه سازی تاثیر گذاری توسط عامل های آگاه در شبکه های اجتماعی با عقاید پیوسته