مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

روشی برای بیشینه سازی انتشار تاثیر در شبکه های اجتماعی
بهبود ساخت درخت تصمیم در یادگیری تقویتی سلسله مراتبی با استفاده از سری فوریه
استخراج خودکار مهارت در یادگیری تقویتی سلسله مراتبی برای فضای پیوسته مبتنی بر گراف گذار
استخراج خودکار بخشهای مختلف صفحات وب
ارائه رویکردی برای تشخیص شایعه در شبکه های اجتماعی
خوشه بندی در گراف های اجتماعی با استفاده از قدم زنی تصادفی
مدل سازی فرایند انتشار اطلاعات در وبلاگ های فارسی زبان
یافتن افراد خبره در شبکه های اجتماعی
استخراج و تحلیل شبکه اجتماعی ایرانیان