مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مقیاس پذیر پیش بینی لینک در شبکه های پیچیده
پیش بینی انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی
بررسی تاثیرات خصوصیات فردی بر روند انتشار اطلاعات و رفتارها در شبکه های اجتماعی
بررسی تاثیر ساختار ارتباطی بر روند انتشار در شبکه های پیچیده
مجرد سازی فضای حالت با استفاده از تقسیمهای چندمتغیره در یادگیری تقویتی سلسله مراتبی
باز پیکر بندی توزیع شده در ربات های ماژولار
تشخیص فاکتورهای شناختی کاربر با استفاده از اعمال در بازی های کامپیوتری
مجرد سازی فضای حالت به صورت چند متغیره برای یادگیری تقویتی در محیط غیر ساکن
طراحی یک سیستم یادگیری توزیع شده با منابع پاداش متعدد