محمد خوانساری

محمد خوانساری

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۳۹۳۲۶۸۵۵۵۵

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

ارایه یک پروتکل MAC جدید برای شبکه های حسگر بی سیم با کاربرد پزشکی
ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن سازی شبکه های اجتماعی وزن دار در برابر بیماری های همه گیر
یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده الکترونیک پزشکی(EMR)
سیستم ذخیره سازی گرافی برای همه گیری شبکه ای
شناسایی افراد تاثیرگذار با استفاده از مدل های مبتنی بر شبکه ی همه گیری محدود مسری
پیش بینی انتشار بیماری از طریق توئیتر
یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن
ارائه راهکار برای جلوگیری از تقلب و فرار مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)
مدلسازی خرابی آبشاری در شبکه های قدرت