مریم ناخدا

مریم ناخدا

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۷۴۶۱۶۷۳۰

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی استانداردهای ابرداده ای توصیفی و پیشنهاد استاندارد مناسب برای نرم افزار های آرشیوی ، مطالعه نرم افزارهای آرشیوی داخلی و دسترسی آزاد خارجی.
بررسی عوامل فردی موثر بر مقاومت کارکنان کتابخانه های دانشگاهی در برابر تغییرات با منشا ء فناوری ( مورد مطالعه : کتابخانه های دانشگاه تهران)
سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی: بررسی تطبیقی کتابخانه های دانشگاه تهران و شریف
بررسی استفاده از رسانه های اجتماعی در فرایند های مدیریت دانش مقایسه سازمان های حوزه فلزات و سازه های فلزی و سازمان ها و موسسات تحقیقاتی
ارائه الگوی سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده های پزشکی برای شرکت های بیمه در شهرستان گرگان
بررسی دیدگاه های کتابداران در زمینه استفاده از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری دانش در کتابخانه های عمومی شهر تهران
بررسی وضعیت حفاظت مجموعه های دیجیتال ، پیشنهاد الگوی مناسب حفاظت دیجیتال برای مراکز آرشیو ی شهر تهران
تدوین چارچوب پیشنهادی ایجاد آشیو محلی در ایران : مورد مطالعه کتایخانه عمومی حسینیه ارشاد
بررسی تاثیر سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاهای دولتی تهران