علیرضا بابائی

علیرضا بابائی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۳۲۲۰۹۴۵۶۲

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی خوردگی پوشش آلیاژی ونانو کامپوزیتی بر پاسه کرم ومقاومت به سایش آنها
سنتز نانو ذرات اسپینلی منگنز کباللتایت به روش شیمیایی وبررسی اثر شرایط سنتز بر مشخصه های آن ها
سنتز نانو ذرات پروسیکایتی لانتایوم ذرات آلایش شده توسط کبالت وپالادیوم به روش شیمیایی وبررسی اثر شرایط سنتز بر مشخصات آنها
فراوری ومشخصه یابی پروسیکایتهای لاتنام کرومات به عنوان کرومایت به عنوان مواد اتصال دهنده در پیل سوختی
بررسی خوردگی عمومی وخوردگی های موضعی فولاد کرمی در محیط اب موجود در لوله های گاز به روش اندازه گیری نویز الکتروشیمایی
تاثیر افزودن نانو ذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند پیل های سوختی اکسید جامد
تاثیر دوپنت ها وپارامترهای فرایتد در سنتز نانو ذزات پروو سکایتی SRCOO۳ تهیه شده به روش شیمیایی
بررسی افزودن نانو ذرات کاتالیستی بر کاتد La.Sr.Co.Fe.O ژیل سوختی اکسید جامد
سنتز شیمیایی - مکانیکی نانو ذرات Lifepo با ساختار الوینی و ارزیابی مشخصات آنها