سید محمد باقر جعفری

سید محمد باقر جعفری

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۳۸۴۹۶۰۷۶۶

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی عوامل تاثیر گذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه:لینکداین)
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بالاتر با در نظر گرفتن نقش درگیری ذهنی
بررسی نقش پرسه زنی اینترنتی کارکنان بر روی رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی تکنیک های خنثی سازی
بررسی عوامل موثر بر موفقیت وب سایتهای ارائه دهنده خدمات بیمه الکترونیکی
بررسی تاثیر استراتژی هم رقابتی بر عملکردبازار و عملکرد نوآوری
مکان یابی - مسیر یابی شبکه ی لجستیک معکوس با ظرفیت چندگانه تحت عدم قطعیت
طراحی مدل هوشمند جدید جهت کشف تقلب: مورد مطالعه صنعت بیمه اتومبیل
طراحی یک مدل پیشنهاد دهنده درسی: مورد مطالعه پردیس فارابی دانشگاه تهران
توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم جهت طراحی محصول جدید در صنعت پلیمر