مهدی خردمندفرد

مهدی خردمندفرد

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

نانو ساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوت