فرزانه شعله

فرزانه شعله

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوسته