علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی تقابل بین گرگ و جوامع محلی در استان همدان مدیریت مشارکتی برای کاهش تعارضات