مجید اسدنیا

مجید اسدنیا

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

طراحی مفهومی یک سیکل نوین مایع سازی هیدروژن با هدف بهینه سازی اگزرژواگونومیکی