جمشید مالکی

جمشید مالکی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن تر جیحات ذینفعان