سما گلیائی

سما گلیائی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۶۷۴۴۷۲۵۲

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تعیین موقعیت های بهینه مراکز درمانی و اورژانس ها با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری چندهدفه فازی
شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهشهای سوماتیک
معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی
طراحی و پیاده سازی پروتکل دسترسی به رسانه Heartbeat-Respiration Driven به منظور بکارگیری در فونوکاردیوگرافی بی سیم
شناسائی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظری? بازی ها
تحلیل ساختاری شبکه های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازی
ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطان
ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولی
تحلیل تئوری بازی ها در توسعه پایدار انرژی سیستم حمل و نقل شهری