مهرشاد کمالی خامنه

مهرشاد کمالی خامنه

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد سل اکسید جامد نانو ساختار در الکترولیز همزمان آن و دی اکسید کربن