مژده ایگدر

مژده ایگدر

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کنترل کلوخه شوندگی/رسوب آسفالتین های مدل نفت سنگین در حضور تنش برشی