جاوید هژبری خوشه مهر

جاوید هژبری خوشه مهر

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه