زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۹۳۲۳۲۰۸۹۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهشهای سوماتیک
شناسائی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظری? بازی ها
شناسایی زیر شبکه های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش بینی سرطان
ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطان
مدلسازی مسیر متابولیکی در بیماری هپاتیت اتو ایمنی
مدل سازی مسیرهای سیگنالینگ در بیماری کبد الکلی
تعیین نقش دومین پروتئین ها در سرطان بعد از بهینه کردن خصیصه ها