عطاءاله عبدالهی  کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۲۲۰۰۴۲۹۷۸۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

مقایسه تصاویر ماهواره ای لندست و مادیس جزیره حرارتی شهر تهران و الگوی فضایی آن
قابلیت سنجی مقایسه ای تصاویر ابرطیفی و چند باندی ماهواره ای کیو جهت اکتشاف شیل های نفتی
تاثیر جنگ در روند کالبدی شهر کابل با استفاده از سری های زمانی لندست و مدل سازی GIS
روند گسترش کالبدی شهر و ارائه الگوی بهینه با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی مزارشریف)
روند تغییرات شاخص های پوشش گیاهی در ارتباط با پارامترهای بارش و دمابا استفاده از تصاویر لندست
تحلیل فضایی آسیب پذیری و مدل سازی هوشمند جانمایی بهینه مراکز امداد درمانی با تاکید بر زلزله خیزی.کرمانشاه
ردیابی تغییر اقلیم با تاکید بر تغییرات کاربری زمین در استان کرمانشاه با استفاده از داده های سنجش از دور
تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه
شناسایی پهنه ای ساحلی جنوب دریای خزر مستعد فعالیت های نظامی با استفاده از داده های جی ای اس و آر اس