علی سجاد بلال

علی سجاد بلال

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

طراحی یک روش تفسیرپذیر قاعده محور برای طبقه بندی جریان داده ها