ابراهیم بابایی

ابراهیم بابایی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

تشخیص بازیکن محور نواحی مورد توجه در بازی های مبتنی بر رایانش ابری