مریم فرخ مهر

مریم فرخ مهر

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

پیاده سازی یک سامانه کلان داده به منظور ایجاد اخطار زود هنگام در فرایند یادگیری الکترونیکی