سعید حمزه

سعید حمزه

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۳۹۷۹۳۹۳۱۹۴

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

پیش بینی رواناب و فرسایش خاک منطقه ده بالا یزد مستخرج از تصاویر ماهواره ای و مدل Morgan duzant
بررسی تغییرات پوشش گیاهی ،دما رطوبت خاک و منابع آب و ارتباط آن با فعالیت طوفان های گرد و غبار درعراق مطالعه موردی: حوضه فرات
روند تغییرات شاخص های پوشش گیاهی در ارتباط با پارامترهای بارش و دمابا استفاده از تصاویر لندست
استفاده از سنجیده های چند طیفی و حرارتی ماهواره ای لندست ۸ جهت شاخص شوری خاک مطالعه موردی دریاچه مهارلو و حوض سلطان
ترکیب داده های ماهواره ای چند سنجنده ای برای برآورد میزان برداشت خالص آب زیرزمینی با محاسبه مولفه های بیلان آب مطالعه موردی دشت حیدراباد کرمانشاه
تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیه