زهرا مرادپور

زهرا مرادپور

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بخش بندی مشتریان بیمه عمر پاسارگاد با استفاده از خوشه بندی فازی