مجتبی خضریان

مجتبی خضریان

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

" ارائه راهکاری تلفیقی بر اساس خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم های توصیه گر جهت بهبود در خدمات دولت الکترونیک : مطالعه موردی انتخابات مجلس شورای اسلامی