مرتضی عبداللهی

مرتضی عبداللهی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی