محمدحسین خانی

محمدحسین خانی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین و مقایسه آن با گویش ترکی تبریز