محمود رضا هاشمی

محمود رضا هاشمی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۳۹۴۱۴۳۳۷

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

محافظت در برابر خطا برای کدک ویدئو مقیاس پذیر با استاندارد H۲۶۴/AVC
بهینه ساز یمعماری سیستمهای نهفته چند پردازنده ای برای کاربردهای چند رسانه ای
بهینه سازی ساختارهای نرم افزاری سیستمهای چند پردازنده ای برای کاربردهای چند رسانه ای
فشرده کننده داده مبتنی بر واژه نامه با سرعت و توان مصرفی بهبود یافته
ترکیب سرویسهای وب با استفاده از Reo
اراده یک مدل نرخ - اعوجاج مناسب برای کنترل نرخ در کدگذاری ویدئوی چند نمایی در استاندارد H ۲۶۴/AVC
مدل اعتماد تطبیق پذیر چند وجهی در رایانش ابری
بهبود روشهای مدیریت دسترسی به حافظه نهفته در شبکه های روی تراشه
بهبود تشخیص تقلب در پرداختهای الکترونیکی بر اساس کشف و مدیریت رانش مفهوم