ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۱۵۰۲۰۷۳۹۵۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی
تهیه نانوذرات مولایت به روش سل-ژل و بررسی تاثیر آس
بررسی اثر کاتالیزورها
مطالعه ثاتیر فعال سازی میانی بر فرایند
سنتز نانو ذرات BaCo به روش هم رسوبی و بررسی عملکرد آن در تهیه مواد مغناطیسی
تهیه پودر نانو بلورین کاربید سیلسیم با روش آلیاژ سازی مکانیکی
بررسی پارامترهای موثر بر سنتز مکانو شیمیایی مولیبدین نانو ساختار
سنتز نانو کامپوزیت Cu-Ni/CNT به روش آسیا کاری مکانیکی
سنتز کامپوزیت فریت کبالت / پلیمر به روش آلیاپ سازی مکانیکی و بررسی مشخصات آن